En rik­tig skan­dal bri­se­ra­de när det av­slö­ja­des att den hår­fag­re One Direc­tion- av­hop­pa­ren Zayn Ma­lik

GI­GI HADIDS MARDRÖM

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERIKA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP

har va­rit no­to­riskt otrogen mot mo­dell­flick­vän­nen Gi­gi Ha­did. In­te okej, Zayn!

Stac­kars Gi­gi Ha­did! Knappt hann hon flyt­ta ihop med Zayn Ma­lik in­nan pojk­vän­nens mör­ka hem­lig­het av­slö­ja­des.

Mo­del­len Gi­gi Ha­did, 21, och for­ne One Direc­tion- stjär­nan Zayn Ma­lik, 23, var ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te kär­lekspar fram till pa­u­sen i vå­ras. Men ny­li­gen hit­ta­de stjär­nor­na till­ba­ka till varand­ra och tog för­hål­lan­det till näs­ta ni­vå när mo­del­len flyt­ta­de in i sång­a­rens lä­gen­het i Los Ang­e­les. Men nu ser kär­lek­slyc­kan ut att by­tas mot ett stort otro­hets­dra­ma!

TRÄFFAS I NEW YORK

Som känd sång­a­re till­bring­ar Zayn myc­ket tid i Det sto­ra äpp­let för att pro­du­ce­ra mu­sik. Nu har det upp­da­gats att han gör mer än ba­ra ar­be­tar när han är i sta­den.

– Zayn har en äls­ka­rin­na i New York som han kon­tak­tar var­je gång han är i stan, sä­ger en käl­la nä­ra stjär­nan till Star Ma­ga­zi­ne, och fort­sät­ter:

– De träf­fa­des på en av hans kon­ser­ter för ett tag se­dan. Han smy­ger in hen­ne på sitt ho­tell­rum, el­ler så hyr han en lä­gen­het med pri­vat in­gång där de möts.

VÄNNNERNA VAR­NAR

Otro­hets­ryk­te­na ska dock in­te kom­ma som en över­rask­ning för Gi­gi. En­ligt upp­gift har mo­del­len vänt and­ra kin­den till un­der stör­re de­len av för­hål­lan­det för att be­va­ra den soc­ker­sö­ta bil­den av de två som Hol­ly­woods gul­le­gri­sar.

– Gi­gi är väl­digt na­iv när det kom­mer till kil­lar. Hen­nes vän­ner har var­nat hen­ne för möj­lig­he­ter­na att han kom­mer va­ra otrogen, men hon vill in­te lyss­na, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

In­te okej, Zayn!

"HAN KON­TAK­TAR HEN­NE VAR­JE GÅNG HAN ÄR I STAN"

Popstjär­nan Zayn Ma­lik och mo­del­len Gi­gi Ha­did är ett av kän­dis­värl­dens he­tas­te par just nu, men bakom ku­lis­ser­na är re­la­tio­nen in­te alls li­ka soc­ker­söt som på bild. Zayn upp­ges näm­li­gen in­te ba­ra ha ögon för flickvännen…

Popstjär­nan sägs ha ett hemligt ragg i New York som han träf­far re­gel­bun­det. Här ses han läm­na ett ho­tell i stor­sta­den en­sam. Kanske det fanns en till per­son i rum­met?

Zayn har tu­sen­tals fans som gör allt för att få en glimt av stjär­nan, och nu ver­kar han ha gått ste­get läng­re med en ut­av dem. Här ses han ta en bild ut­an­för sitt ho­tell i New York.

Gi­gi ska en­ligt upp­gift va­ra med­ve­ten om Zayns hem­lig­hets­ma­ke­ri, men hon låt­sas in­te se för att be­hål­la sin pojkvän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.