Gar­ner gra­vid!

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det sägs att Jen­ni­fer Gar­ner är gra­vid – med ex­et Ben Aff­leck!

Skå­de­spe­lar­na Jen­ni­fer Gar­ner, 44, och jämn­å­ri­ge Ben Aff­leck gif­te sig 2005 och fram­stod länge som ett av Hol­ly­woods mest sta­bi­la äk­ta par. För­ra som­ma­ren kom dock ny­he­ten att Ben ha­de va­rit otrogen mot sin fru med de­ras barn­flic­ka – och skils­mäs­san ver­ka­de va­ra ett fak­tum. Se­dan dess har stjär­nor­na fort­satt att umgås och för någ­ra vec­kor se­dan kom be­ske­det att ing­en av dem läm­nat in nå­gon skils­mäs­so­an­sö­kan än­nu.

– Skils­mäs­san skul­le ha gått ige­nom väl­digt snart, men nu har allt för­änd­rats. De har be­stämt sig för att för­sö­ka igen en gång för al­la, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Us We­ek­ly.

KOM­MEN­TE­RA­DE RYK­TE­NA

Kanske är det in­te så kons­tigt att stjär­nor­na har be­stämt sig för att ge äk­ten­ska­pet en and­ra chans. En­ligt en­vi­sa ryk­ten ska Jen­ni­fer näm­li­gen va­ra gra­vid med sitt och Bens fjärde barn. På sisto­ne har hon upp­re­pa­de gång­er fång­ats på bild med en ovan­ligt rund mage och ny­li­gen kom­men­te­ra­de hon till och med själv spe­ku­la­tio­ner­na.

– Det vo­re nå­got va? sva­ra­de hon med ett snett le­en­de när hon kon­fron­te­ra­des av en pa­pa­raz­zi­fo­to­graf i Los Ang­e­les.

STOR FA­MILJ

Ben och Jen har se­dan ti­di­ga­re bar­nen Vi­o­let, 10, Se­rap­hi­na, 7, och Samu­el, 4, ihop. Skå­di­sar­na har själ­va sagt att det är för de­ras skull som de fort­satt att umgås så tätt ef­ter skils­mäs­san. Men nu ver­kar det allt­så som att det finns fler an­led­ning­ar än så…

För ett år se­dan an­non­se­ra­de Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner sin skils­mäs­sa. Nu ver­kar de istäl­let va­ra på väg att ut­ö­ka familjen ihop.

"DE HAR BE­STÄMT SIG FÖR ATT FÖR­SÖ­KA IGEN"

Den här bil­den fick ny­li­gen he­la värl­den att dra ef­ter an­dan. Den vi­sar skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Gar­ner med nå­got som är miss­tänkt likt en be­bis­bu­la.

En­ligt upp­gift är stjär­nan gra­vid med sitt och Ben Afflecks fjärde barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.