OR­LAN­DO SKAF­FAR BARN MED KA­TY!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

Kär­le­ken spi­rar verk­li­gen mel­lan Or­lan­do Bloom och Ka­ty Per­ry. Ef­ter ba­ra åt­ta må­na­ders dejtande är pa­ret re­do att ta sitt för­hål­lan­de till näs­ta ni­vå.

Bör­jar det luk­ta bröl­lop mån­tro? För­hål­lan­det mel­lan skå­di­sen Or­lan­do Bloom, 39, och sång­ers­kan Ka­ty Per­ry, 31, blomst­rar för fullt. Ny­li­gen sågs pa­ret på en ro­man­tisk se­mes­ter till­sam­mans i Ita­li­en där Or­lan­do pas­sa­de på att luf­ta be­ha­get till pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer­nas sto­ra gläd­je. Ef­ter re­san ver­kar pa­ret sug­na på att ta näs­ta steg i sitt för­hål­lan­de.

VILL HA FLER BARN

Or­lan­do är en­ligt upp­gift re­do att slå sig till ro med sång­ers­kan.

– De är in­te för­lo­va­de än, men det blir det nog änd­ring på snart. Or­lan­do är stört­kär i Ka­ty, sä­ger en in­si­der till tid­ning­en Pe­op­le.

Bå­da två har va­rit gif­ta ti­di­ga­re. Or­lan­do har femå­ri­ga so­nen Flynn med ex­frun Mi­ran­da Kerr, och det drö­jer nog in­te in­nan Flynn får ett sys­kon.

– Or­lan­do kan in­te slu­ta pra­ta om Ka­ty och tyc­ker att hon är fan­tas­tisk på al­la sätt. Han skul­le äls­ka att stad­ga sig med hen­ne och få fler barn. Han har in­te va­rit så här se­ri­ös med nå­gon se­dan Mi­ran­da, sä­ger käl­lan.

"ÄR VÄL­DIGT SE­RI­Ö­SA"

Nå­got som dock ta­lar emot ett kom­man­de bröl­lop är Ka­tys för­flut­na med Rus­sell Brand, 41 – ett äk­ten­skap som slu­ta­de i skils­mäs­sa ef­ter ba­ra två år.

– Skils­mäs­san tog hårt på hen­ne känslo­mäs­sigt. Hon kom­mer in­te kas­ta sig in i nå­got så stort som att gif­ta sig igen om hon in­te kän­ner att det är helt rätt, sä­ger en källa nä­ra Ka­ty.

Frå­gan är om in­te Or­lan­do är den som får det att kän­nas ” helt rätt” för Ka­ty, då käl­lan fort­sät­ter:

– De kom­mer väl­digt bra över­ens och är väl­digt se­ri­ö­sa med sitt för­hål­lan­de.

Två blir snart tre? Stjär­nor­na Or­lan­do Bloom och Ka­ty Per­ry har dej­tat se­dan bör­jan av året och Or­lan­do sägs nu va­ra mer än re­do att stad­ga sig med flick­vän­nen.

"DE FÖRLOVAR SIG NOG SNART" Det bör­jar het­ta till mel­lan stjär­nor­na! Ny­li­gen fo­ta­des Or­lan­do när han till sy­nes obe­kym­rad gled runt på en padd­le­board spritt språng­an­de näck med flick­vän­nen un­der en se­mes­ter i Ita­li­en.

Det är in­te den en­da re­san pa­ret har gjort till­sam­mans. De har ock­så hun­nit med att åka till Eng­land för att träf­fa Or­lan­dos för­äld­rar, och här ses de med vän­ner i Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.