SE­LE­NA & JUS­TIN BIE­BER I STORBRÅK!

ÖP­PEN AT­TACK PÅ SO­CI­A­LA ME­DI­ER

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL- AOP

Det är in­te god stäm­ning mel­lan Jus­tin Bie­ber och Se­le­na Go­mez just nu. Ef­ter att Jus­tin vi­sat upp nya tje­jen So­fie Richie på Instagram går nu Se­le­na till at­tack mot ex­et.

Jus­tin Bie­ber, 22, var ny­li­gen på na­ken­se­mes­ter med en hel drös unga tje­jer, bland and­ra Sa­ha­ra Ray, 23. Bie­ber vi­sa­de då upp snop­pen för al­la som vil­le och in­te vil­le se, men det ver­kar som om fling­en med Sa­ha­ra var över snab­ba­re än den hann bör­ja. Nu är han näm­li­gen upp över öro­nen för­äls­kad i Ni­co­le Richi­es styv­sys­ter So­fia Richie, 17. Du­on har synts ihop allt of­ta­re, och Jus­tin har lagt upp fle­ra bil­der på hen­ne på Instagram. Men det har in­te skett ut­an re­ak­tion.

GICK I TA­KET

Som de fles­ta vet kom­mer ing­en kän­dis un­dan nät­ha­tet som flo­re­rar, och så är även fal­let för Bie­ber. Fle­ra hän­giv­na Be­lie­bers har kom­men­te­rat ela­ka sa­ker om So­fia, bland an­nat har hon kall­lats för ” So­fia Bit­chie” och ” slam­pa”. Det fick Jus­tin att gå i ta­ket och ho­ta med att stänga av sitt Instagram­kon­to.

– Om ni in­te stop­par ha­tet gör jag mitt kon­to pri­vat, det här hål­ler på att gå över­styr. Om ni verk­li­gen är mi­na fans bor­de ni in­te va­ra ela­ka mot män­ni­skor jag gil­lar, skrev popstjär­nan.

Men det skul­le Jus­tin kanske in­te ha gjort…

RADERADES SNABBT

He­la värl­den choc­ka­des näm­li­gen när ing­en mind­re än Jus­tins ex Se­le­na Go­mez, 24, re­a­ge­ra­de på Jus­tins kom­men­tar till fan­sen och gick till at­tack.

– Om du in­te kan han­te­ra ha­tet, slu­ta lägg upp bil­der på din flick­vän. Det bor­de va­ra nå­got spe­ci­ellt mel­lan ba­ra er två. Var in­te arg på di­na fans. De äls­kar dig, skrev Se­le­na och ra­de­ra­de snabbt sin kom­men­tar. Men själv­klart hann många ta en skärm­dump på sång­ers­kans at­tack.

Fan­kon­ton har i ef­ter­hand pub­li­ce­rat fler kom­men­ta­rer som ska ha skett stjär­nor­na emel­lan.

– Det är märk­ligt att se att män­ni­skor som ut­nytt­jat mig för att bli kän­da fort­fa­ran­de för­sö­ker svart­må­la mig, ska Jus­tin ha sva­rat.

Hur ska det­ta slu­ta? Fort­sätt­ning föl­jer…

"SLU­TA LÄGG UPP BIL­DER PÅ DIN FLICK­VÄN" Sång­ers­kan skrev en kom­men­tar un­der en av hans bil­der, men ra­de­ra­de den snabbt. Som tur är tog in­ter­ne­tan­vän­dar­na sitt an­svar och spa­ra­de kom­men­ta­ren snab­ba­re än snab­bast in­nan den för­svann.

Oj, oj, oj! Se­le­na Go­mez gick till at­tack mot ex­et Jus­tin Bie­ber ny­li­gen när han dis­sa­de si­na fans på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.