A

Veckans NU! - - MIX -

tt Ange­li­na Jo­lie, 41, har bra ge­ner är ing­en hem­lig­het. Många av­un­das stjär­nans ytt­re, men nu av­slö­jas det att stjär­nan en­ligt upp­gift är ga­len i in­grepp ef­tersom hon gör allt för att se ung och snygg ut. Angie sägs va­ra be­satt av fil­lers och Bo­tox, som spru­tas in i an­sik­tet för att ta bort ryn­kor, veck och fyl­la ut fi­na lin­jer. An­led­ning­en sägs va­ra att bå­de hon och ma­ken Brad Pitt, 52, är liv­räd­da för att åld­ras.

– De ser helt plasti­ga ut nu ef­ter att ha gått till lä­ka­ren och gjort in­grep­pen, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

RYNKFRIA HÄN­DER

Kun­ni­ga häv­dar att Brange­li­nas in­jek­tio­ner har fått dem att

Ange­li­na Jo­lie ses som en av värl­dens vack­ras­te per­so­ner, men ver­kar själv in­te de­la den upp­fatt­ning­en. Hon är näm­li­gen be­ro­en­de av skön­hets­ingrepp, och nu fa­sar ex­per­ter för att hon hål­ler på att gå för långt.

” Angi­es nä­sa ser ut att ha gjorts sma­la­re, för att mat­cha hen­nes tun­na fi­gur”, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Ant­ho­ny Youn.

"NÄ­SAN HAR GJORTS SMA­LA­RE"

… me­dan hon idag har en an­nan form på sno­ken.

Räds­lan för att åld­ras är på­tag­lig hos den vack­ra skå­de­spe­lers­kan. Bil­den ovan är från en fo­to­gra­fe­ring 1994, då var Ange­li­na ba­ra 19 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.