MILEY OCH LI­AM STÄL­LER IN BRÖLLOPET!

ING­EN SMEKMÅNAD I TROPIKERNA

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­JA NILS­SON FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

De skul­le ha ett li­tet strand­bröl­lop i Austra­li­en. Men nu har Miley Cyrus och Li­am Hemsworth be­stämt att de in­te ska gif­ta sig.

Sång­ers­kan Miley Cyrus, 23, och skå­de­spe­la­ren Li­am Hemsworth, 26, har haft ett stor­migt av- och på- för­hål­lan­de i fle­ra år. Många blev gla­da när det ny­li­gen av­slö­ja­des att pa­ret skul­le gif­ta sig. Ef­tersom Li­am urps­rung­li­gen kom­mer från Austra­li­en så var tan­ken att de skul­le gif­ta sig i hans hem­land.

– De ska gif­ta sig på stran­den, sa en in­si­der i tid­ning­en Us We­ek­ly ti­di­ga­re i som­ras.

MÅS­TE KOMPROMISSA

Men nu har de skju­tit upp bröllopet till hös­ten.

– Miley är fort­fa­ran­de osä­ker på att ta vis­sa be­slut, sä­ger en källa.

En­ligt käl­lan var pa­ret tvung­na att kompromissa hur bröllopet skul­le ut­for­mas. Miley vill ha ett li­tet in­timt bröl­lop, me­dan Li­am dä­re­mot dröm­mer om en stor ce­re­mo­ni.

AVBOKADE ALLT

En­ligt upp­gift avbokade ” Wrec­king ball”- sång­ers­kan dess­utom flyg och bo­en­de på den tro­pis­ka ön Bo­ra Bo­ra där de skul­le till­bringa sin smekmånad.

– De ha­de re­dan he­la re­san pla­ne­rad, men Miley be­stäm­de sig helt plöts­ligt för att hon in­te vil­le re­sa dit, me­nar käl­lan och fort­sät­ter:

– De mås­te hit­ta en ny plats helt en­kelt.

FORT­FA­RAN­DE KÄ­RA

Ny­li­gen syn­tes pa­ret ute i Los Ang­e­les och kär­le­ken spra­ka­de kring tur­tur­du­vor­na. Li­am höll hårt om Miley när de gick till bi­len, ef­ter en up­pen­bart ro­man­tisk mid­dag på re­stau­rang­en Bui Sus­hi i Ma­li­bu. Kanske pla­ne­ra­de de sitt nya bröl­lop?

Vi hop­pas att de gif­ter sig snart!

"HON ÄR FORT­FA­RAN­DE OSÄ­KER" Li­am dröm­mer om en jät­tes­tor ce­re­mo­ni, me­dan Miley hell­re vill ha ett li­tet och in­timt bröl­lop. En­ligt upp­gift kan de in­te alls kom­ma över­ens.

Miley Cyrus och Li­am Hemsworth ha­de pla­ne­rat att gif­ta sig i hans hem­land Austra­li­en. Men Miley är osä­ker när det gäl­ler att ta vis­sa be­slut. Hon ställ­de in den bo­ka­de smek­må­na­den på pa­ra­di­sön Bo­ra Bo­ra och nu skjuts även bröllopet upp till hös­ten en­ligt nya upp­gif­ter.

Miley och Li­am blev kä­ra i varand­ra un­der in­spel­ning­en av fil­men ” The Last song” år 2010 och har haft ett av- och på­för­hål­lan­de se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.