TOM CRUISE HAR IN­TE TRÄF­FAT SURI PÅ ÖVER 3 ÅR!

SCIENTOLOGIN HAR FÖR­STÖRT RE­LA­TIO­NEN

Veckans NU! - - MIX -

Det har länge va­rit känt att Tom Cruise in­te har nå­gon bra re­la­tion med va­re sig sitt ex Ka­tie Hol­mes el­ler sin dot­ter Suri. Nya upp­gif­ter be­kräf­tar att det var över tre år se­dan de sågs.

Tom Cruise, 54, och Ka­tie Hol­mes, 37, skil­de sig som­ma­ren år 2012 ef­ter sex års äk­ten­skap. Det var ock­så då den sista of­fi­ci­el­la bil­den togs på Tom till­sam­mans med de­ras ge­men­sam­ma dot­ter Suri, 10, när de be­sök­te ett vat­ten­land i Flo­ri­da. Nya upp­gif­ter be­kräf­tar nu den ic­ke- ex­i­ste­ran­de re­la­tio­nen mel­lan Tom och dot­tern.

– Tom har in­te sett el­ler ens ringt Suri på över tre år, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en US We­ek­ly och fort­sät­ter: – Han har ing­en re­la­tion till hen­ne. Men trots från­va­ron av sin far ver­kar Suri va­ra en glad tjej. Mam­ma Ka­tie som bru­kar va­ra väl­digt pri­vat, de­lar ibland med sig av bil­der på li­vet med dot­tern på Instagram.

IN­TE BJUDEN

Den in­fek­te­ra­de re­la­tio­nen sägs be­ro på att Ka­tie vill skyd­da Suri till var­je pris från att Tom ska på­ver­ka hen­ne med sin sci­en­to­lo­gis­ka tro, och det var även an­led­ning­en till att hon läm­na­de ho­nom.

” Top­gun”- stjär­nan har två and­ra barn, Con­nor, 21, och Isa­bel­la, 23, som han ad­op­te­ra­de till­sam­mans med sin ex­fru Ni­co­le Kid­man, 49.

Bäg­ge bar­nen är stol­ta sci­en­to­lo­ger och har sak­ta men sä­kert ta­git av­stånd från Ni­co­le som en­ligt den sci­en­to­lo­gis­ka lä­ran är en så kal­lad ” SP”, en för­tryc­kan­de per­son som sa­bo­te­rar för den and­li­ga ut­veck­ling­en.

– Hon var in­te ens bjuden på dot­tern Isa­bel­las bröl­lop i vint­ras, då det var ett bröl­lop ba­ra för sci­en­to­lo­ger, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail. Ni­co­le har var­ken be­kräf­tat el­ler för­ne­kat att det är just scientologin som för­stör­de allt.

Den här bil­den från som­ma­ren 2012 togs strax ef­ter att Tom Cruise och Ka­tie Hol­mes ha­de skilt sig. Det är ock­så en av de sista bil­der­na på Tom och Suri till­sam­mans. "HAN HAR ING­EN RE­LA­TION TILL HEN­NE"

När de fort­fa­ran­de var en fa­milj res­te de myc­ket och lev­de ett liv i lyx.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.