GE­OR­GE CLOO­NEY BLIR PAP­PA!

DET VAR PÅ TI­DEN…

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA NILS­SON FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

LYCK­LI­GA TILL­SAM­MANS

Ge­or­ge och Amal har va­rit gif­ta i två år och ver­kar va­ra su­per­kä­ra i varand­ra.

– Vid 52 års ål­der träf­fa­de jag mitt livs kär­lek, och jag ald­rig va­rit så lyck­lig som jag är nu, sa Ge­or­ge i tid­ning­en Esqui­re i vå­ras.

Med en så­dan kär­leks­för­kla­ring är det in­te för­vå­nan­de om hon fått ho­nom kom­ma på nya tankar.

– Ge­or­ge är så upp­spelt över det här att han har svårt att han­te­ra si­tu­a­tio­nen just nu, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– Han är så stolt att han näs­tan spric­ker, och hans kom­pi­sar sä­ger att det en­da som kan få ho­nom så glad är om Amal blir gra­vid.

STAR­KA & PO­SI­TI­VA

Vis­sa käl­lor häv­dar att Amal re­dan är gra­vid, och en­ligt upp­gift så vän­de sig pa­ret till en fer­ti­li­tets­kli­nik di­rekt ef­ter sin smekmånad. Men det vi­sa­de sig att hon in­te be­höv­de nå­gon spe­ci­ell be­hand­ling än­då.

– Det har va­rit en rik­tigt berg- och dal­ba­na, me­nar käl­lan och fort­sät­ter:

– Men de har verk­li­gen va­rit star­ka och po­si­ti­va ge­nom det här.

Nu är det ba­ra ti­den som kan ut­vi­sa om det dy­ker upp en li­ten be­bis!

” Jag vill in­te ha barn!”, har skå­di­sen ti­di­ga­re sagt. Han pri­o­ri­te­ra­de hell­re kar­riä­ren.

Pa­ret köp­te en lyx­kåk på den brit­tis­ka lands­byg­den för 177 mil­jo­ner kro­nor ef­ter bröllopet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.