49- ÅRI­GA R. KEL­LY DEJ­TAR TON­Å­RING!

ÅL­DER ÄR BA­RA EN SIFF­RA?

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA NILS­SON FOTO: IBL- AOP

Sång­a­ren R. Kel­ly, 49, träf­fa­de den 19- åri­ga stu­dents­kan Hal­le Cal­houn när hon och hen­nes mam­ma var på hans kon­sert i som­ras. Det för­mo­da­de pa­ret sågs sen my­sa till­sam­mans på en natt­klubb i bör­jan av au­gusti. Ef­ter att Hal­le lagt upp bil­der på dem till­sam­mans på so­ci­a­la me­di­er kic­ka­de ryk­te­na igång.

MÅS­TE STAD­GA SIG IN­NAN 50

En­ligt en källa är ” I be­li­e­ve I can fly”- sång­a­ren stres­sad över att hit­ta sitt livs kär­lek in­nan han fyl­ler 50 år i höst.

– Det var länge se­dan han var med en bra kvin­na och han läng­tar ef­ter att få stad­ga sig och ska­pa fi­na min­nen, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe och fort­sät­ter:

– Han dej­tar, och ja, han gil­lar vack­ra kvin­nor, spe­ci­ellt i ål­dern 18– 29 år. Det är hans pre­fe­rens.

GIF­TE SIG MED 15- ÅRING

Om han nu fal­ler för den unga stu­dents­kan så är det in­te förs­ta gång­en. På 90- ta­let ha­de han ett kon­tro­ver­si­ellt äk­ten­skap med den nu av­lid­na sång­ers­kan Aa­liy­ah. De gif­te sig när hon var 15 år och han var 27. Äk­ten­ska­pet an­nul­le­ra­des kort där­ef­ter.

ÖM PUNKT

Se­nast i vå­ras stor­ma­de ” Bump n' grind”- sång­a­ren ut från en ra­di­o­in­ter­vju när han fick frå­gan om hur han ser på re­la­tio­ner med yng­re kvin­nor. Även om Hal­le är myndig an­ser många att re­la­tio­nen är opas­san­de.

– Kom igen, di­na ski­vor är äld­re än hen­ne! skri­ver en arg twitt­ra­re.

Vi får se när R. Kel­ly fi­rar sin 50- årsdag om det blev den unga kvin­nan till sist.

R. Kel­ly sö­ker som så många and­ra ef­ter den sto­ra kär­le­ken. Nu ver­kar han ha fun­nit den i en 30 år yng­re stu­dents­ka.

"HAN FÖ­RE­DRAR KVIN­NOR I ÅL­DERN 18– 29 ÅR"

R& B- sång­a­ren R. Kel­ly har all­tid fö­re­dra­git kvin­nor som är myc­ket yng­re än ho­nom själv. Nu har han åter­i­gen träf­fat en kvin­na som in­te rik­tigt mat­char ho­nom i ål­der, Hal­le Cal­houn.

Här syns pa­ret my­sa till­sam­mans på en natt­klubb i At­lan­ta, USA. Hal­le la upp bil­den på sin Instagram.

Sång­ers­kan Aa­liy­ah var ba­ra 12 år när hon och R. Kel­ly bör­ja­de dej­ta. Det sägs att de gif­te sig när hon var 15, Kells var då 27.

Hon la även upp den här gla­da bil­den på dem till­sam­mans back­stage ef­ter en kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.