GWENS OCH BLAKES STO­RA VEGANBRÅK!

GRÖNT ÄR IN­TE SÅ SKÖNT

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Kär­lek­slyc­kan blev till en rik­tig sop­pa! Gwen Ste­fa­ni och pojk­vän­nen Bla­ke Shel­ton har det kanske in­te rik­tigt så bra som det ser ut på ytan. De rå­kar näm­li­gen of­ta i kon­flikt med varand­ra vid mat­bor­det.

Från lyck­ligt nykä­ra till sto­ra bråk. Det sväng­er fort i 46- åri­ga Gwen Ste­fa­nis och 40- åri­ga Bla­ke Shel­tons för­hål­lan­de. Den sto­ra bo­ven i dra­mat ska va­ra stjär­nor­nas oli­ka kost­va­nor, och en­ligt en källa le­der de oli­ka åsik­ter­na of­ta till gräl vid mid­dags­bor­det. Var­för? Ve­ga­nen Gwen gil­lar in­te att Bla­ke äter kött.

– Även om Bla­ke äter en del ve­ge­ta­riskt emel­lanåt är han fort­fa­ran­de ty­pen som gil­lar att ha grill­fes­ter med jakt­kom­pi­sar­na på hel­ger­na, sä­ger en in­si­der i OK! Ma­ga­zi­ne.

FÖR­ÄND­RAR SIG

Gwen an­ser att det är orätt­vist att hon för­änd­rat sig för Blakes skull när han in­te gör det­sam­ma till­ba­ka. En­ligt upp­gift be­ror Gwens nya, mer ned­to­na­de stil på att Bla­ke fö­re­drar sin flick­vän med mind­re smink. Käl­lan slår dock fast att ” No li­es”- sång­ers­kan ald­rig kom­mer att för­sö­ka över­ta­la pojk­vän­nen att äta som hon, men att mat­va­nor­na stäl­ler till med pro­blem för pa­ret.

– Hon har bli­vit mer in­tres­se­rad av ve­gan­kost den se­nas­te ti­den och vill ba­ra det bäs­ta för ho­nom. Men han står fast vid att han in­te kom­mer ge upp kött, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att pa­ret hit­tar en lös­ning på di­lem­mat.

Ät mer gur­ka!

"BLA­KE GIL­LAR ATT HA GRILL­FES­TER"

Stjär­nor­na går ba­na­nas! Det till sy­nes lyck­li­ga pa­ret Gwen Ste­fa­ni och Bla­ke Shel­ton har stött på re­jä­la pro­blem. Gwens ve­ga­nism fal­ler in­te jakt­gla­de Bla­ke i sma­ken vil­ket le­der till bråk så fort mid­dags­bor­det ska du­kas. Ald­rig! Sång­ers­kan har på se­nas­te ti­den lagt sig till med en ny, mer na­tur­lig image, ut­an sitt sig­num, rö­da läp­par. Allt är en­ligt upp­gift Blakes öns­ke­mål och Gwen tyc­ker att det är orätt­vist att han in­te kan änd­ra si­na mat­va­nor för hen­nes skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.