BE­TA­LAR TY­GA FÖR ATT DUM­PA KY­LIE!

KRIS JENNERS LÖMSKA PLAN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA NILS­SON FOTO: IBL- AOP

Ky­lie Jenners för­hål­lan­de med rap­pa­ren Ty­ga fal­ler in­te i god jord hos fa­mil­jen Kardashian Jen­ner. Nu har Kris Jen­ner en plan för att få bort ho­nom från dot­tern.

Ky­lie Jen­ner fi­ra­de ny­li­gen att hon fyll­de 19 år, på lyx­i­ga Turks- och Cai­co­sö­ar­na i Västin­di­en med si­na vän­ner och sin fa­milj. Med sig ha­de hon sin pojk­vän Ty­ga, 26, och de såg lyck­li­ga och nykä­ra ut till­sam­mans trots al­la dra­man som ska­kat för­hål­lan­det de se­nas­te vec­kor­na. Men det är in­te al­la som upp­skat­tar att pa­ret är nykä­ra igen.

MÅS­TE BI­DRA

Mam­ma Kris Jen­ner, 60, är en av dem som tän­ker sät­ta stopp för pa­ret.

– Nor­malt sett sup­por­tar hon si­na dött­rar och de­ras val av pojk­vän­ner men hon har fått nog av Ty­ga, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne. Ky­li­es syst­rar står in­te hel­ler ut med ho­nom. – De tror att Ky­lie ba­ra är ihop med Ty­ga för att hon an­nars in­te har nå­got spän­nan­de att bi­dra med till pro­gram­met, en­ligt en in­si­der.

DÅ­LIGT MED PENG­AR

Ky­lie har en­ligt upp­gift sagt upp mam­ma Kris från rol­len som ma­na­ger just på grund av att hon in­te ac­cep­te­rar rap­pa­ren. Men Kris har ett ess i rock­är­men – peng­ar!

– Kris har för­sökt mu­ta ho­nom fle­ra gång­er så att han ska för­svin­na ur Ky­li­es liv. Det rör sig om be­lopp på fle­ra hund­ra­tu­sen­tals dol­lar. Men han väg­rar, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Men Ty­ga är in­te dum. Han sägs tyc­ka att Ky­lie är den bäs­ta eko­no­mis­ka av­kast­ning­en han har i sitt liv just nu. Det sägs att han har så då­ligt med peng­ar att den bil han gav Ky­lie i pre­sent köp­te han med peng­ar som han lå­nat av sitt ex Blac Chy­na.

Så om Kris plan är att kö­pa ut Ty­ga så mås­te hon nog hö­ja in­sat­sen re­jält!

"DE STÅR IN­TE UT MED HO­NOM" Men Ty­ga och Ky­lie hål­ler ett hårt grepp om varand­ra trots det skakiga för­hål­lan­det och till Kris för­tret.

Kris Jen­ner är trött på att Ty­ga tar så myc­ket plats i sin yngs­ta dot­ter Ky­lie Jenners liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.