GA­GA GÖR ALLT FÖR ATT FÅ TILL­BA­KA EX­ET!

EF­TER UPPBROTTET TI­DI­GA­RE I SOM­MAR

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: ERI­KA SVENS­SON FOTO: IBL- AOP

Hon fort­sät­ter spe­la sitt lo­ve ga­me! I ju­li tog det slut mel­lan La­dy Ga­ga och fäst­man­nen Tay­lor Kin­ney, men popstjär­nan ver­kar ha ång­rat sig. Nu för­sö­ker hon få till­ba­ka sin ex­fäst­man!

En av de mer sorg­li­ga upp­brot­ten i Hol­ly­wood i som­mar var det mel­lan sång­ers­kan La­dy Ga­ga, 30, och skå­de­spe­la­ren Tay­lor Kin­ney, 35. Pa­ret hann va­ra till­sam­mans i över fem år och för­lo­va­de i 17 må­na­der in­nan de gick skil­da vägar. Men se­pa­ra­tio­nen ver­kar in­te fal­la ” Pa­pa­raz­zi”- sång­ers­kan helt i sma­ken, då hon en­ligt upp­gift vill ha till­ba­ka ex­et.

FORT­FA­RAN­DE LED­SEN

Popstjär­nan gick själv ut med ny­he­ten om uppbrottet på Instagram, där hon skrev:

– Tay­lor och jag har all­tid trott att vi är själs­frän­der. Pre­cis som al­la par har vi vå­ra med- och mot­gång­ar och har be­stämt oss för att ta en pa­us. Men nu tyc­ker stjär­nan att pa­u­sen ska va­ra över. – Hon är fort­fa­ran­de su­per­led­sen över uppbrottet, sä­ger en nä­ra vän till stjär­nan till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon har in­te pra­tat med ho­nom se­dan det tog slut, men hon har fort­fa­ran­de kvar ring­en.

SAT­SAR PÅ KAR­RIÄ­REN

Se­dan pa­ret gick skil­da vägar har Ga­ga va­rit myc­ket i stu­di­on för att job­ba på sitt kom­man­de al­bum, och även för­sökt sat­sa mer på skå­de­spe­le­ri­et. Det hår­da ar­be­tet sägs dock ba­ra va­ra ett sätt att dis­tra­he­ra sig själv från att tän­ka på Tay­lor, och hen­nes vän­ner är nu oro­li­ga att stjär­nan in­te kan släp­pa sitt ex.

– Hen­nes vän­ner sä­ger åt hen­ne att hon är ga­len som för­sö­ker få till­ba­ka ho­nom ef­tersom han in­te käm­par li­ka hårt för hen­ne, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att Ga­gas önsk­ning­ar går i upp­fyl­lel­se!

"HEN­NES VÄN­NER TYC­KER ATT HON ÄR GA­LEN"

Ef­ter uppbrottet med Tay­lor Kin­ney har La­dy Ga­ga tänkt om och vill ha till­ba­ka skå­di­sen till var­je pris.

Ga­ga har va­rit jät­te­led­sen se­dan för­hål­lan­det tog slut och en­ligt ryk­ten har hon än­nu in­te kom­mit över sitt ex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.