D

Veckans NU! - - STREET STYLE -

u kanske har hört or­det ” Il­lu­mi­na­ti” nå­gon gång? Det sägs att det är en topp­hem­lig or­ga­ni­sa­tion som be­står av fi­nanstop­par, världs­le­da­re, bank­män och in­fly­tel­se­ri­ka kän­di­sar. Il­lu­mi­na­tis syf­te är, en­ligt de som tror på det, att de har hem­li­ga och olag­li­ga sätt att för­sö­ka sty­ra värl­den på. En­ligt upp­gift vill de ska­pa ett nytt världs­sty­re som ska he­ta ” New world or­der”. Det sägs ock­så att de som är med i Il­lu­mi­na­ti då och då skic­kar sig­na­ler och hem­li­ga med­de­lan­den om att de är med i klub­ben. Till ex­em­pel ska Jay Z, 46, och hans hu­stru Beyon­cé, 35, va­ra med och de ( spe­ci­ellt Jay) gör of­ta ett py­ra­mid­tec­ken med bå­da hän­der­na. Det ska va­ra ett tyd­ligt be­vis på att de är styr­da av Il­lu­mi­na­ti, ef­tersom py­ra­mi­den är en vik­tig sym­bol för dem. Den ska re­pre­sen­te­ra värl­dens hi­e­rar­kis­ka makt­struk­tur så som de vill ha den. Klä­der och smyc­ken som in­ne­hål­ler en py­ra­mid och ibland även en get ska va­ra ett tec­ken på att man är med i sam­man­svärj­ning­en.

GRUN­DA­DES 1776

Att det fak­tiskt har fun­nits en grupp som kal­la­de sig Il­lu­mi­na­ti är histo­rie­böc­ker­na över­ens om. Den be­stod av hu­ma­nis­ter, aka­de­mi­ker och tän­ka­re som an­såg sig va­ra mer upp­lys­ta än and­ra. Den bil­da­des i Bay­ern 1776 men för­bjöds av sta­ten ef­ter mind­re än tio år och ska då ha upp­lösts. Många tror dock att or­ga­ni­sa­tio­nen över­lev­de trots för­bu­det, och se­dan dess har di­ver­se te­o­ri­er om Il­lu­mi­na­ti flo­re­rat. Var­för kän­di­sar är med i Il­lu­mi­na­ti sägs va­ra för att de ska dis­tra­he­ra be­folk­ning­en från all makt som Il­lu­mi­na­ti lyc­kas få. I ut­byte får de kän­dis­skap och peng­ar. De kän­di­sar som har väg­rat gå med i Il­lu­mi­na­ti har bli­vit mör­da­de, tror vis­sa kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­ker – till ex­em­pel Mi­chael Jack­son, Kurt Co­bain och Amy Wi­ne­house.

Kän­di­sar som Ka­nye West, Snoop Dogg, La­dy Ga­ga, Rick Ross, Ri­han­na, Drott­ning Eli­za­beth av Eng­land och USA: s pre­si­dent

Det finns många skräm­man­de och to­ki­ga histo­ri­er om vå­ra kän­di­sar. Vis­sa kall­lar dem fak­ta, me­dan and­ra sä­ger att det är kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. Vec­kans NU! har gjort en djup­dyk­ning i de mest in­tres­san­ta histo­ri­er­na.

Rap­pa­ren Snoop Dogg ska en­ligt te­o­re­ti­ker­na ock­så va­ra med i den lömska pla­nen för världs­her­ra­väl­de.

Prin­ses­san Di­a­na av Wa­les var en av värl­dens mest kän­da och be­va­ka­de per­so­ner, och hen­nes liv tog slut all­de­les för ti­digt.

Su­per­stjär­nan Beyon­cé ska ock­så va­ra med och skic­kar även hon sym­bo­ler från scen.

… det är för att py­ra­mi­den med det allse­en­de ögat högst upp, som åter­finns på den ame­ri­kans­ka dol­lar­se­deln, ska va­ra en av Il­lu­mi­na­tis vik­ti­gas­te sym­bo­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.