MEL C STÄM­MER SPICE GIRLS- KOLLEGORNA

Veckans NU! - - MIX -

Me­la­nie Chisholm, 42, mer känd som Mel C el­ler ” Spor­ty Spice”, vill stäm­ma si­na for­na Spice Girls- med­lem­mar. Var­för? Hon gil­lar in­te att tre av dem pla­ne­rar att gö­ra en reu­ni­on ut­an hen­ne. Ti­di­ga­re var det sagt att Ge­ri Hor­ner, 44, Em­ma Bun­ton, 40, och Me­la­nie Brown, 41, skul­le gö­ra åter­för­e­ning­en un­der nam­net GEM för att fi­ra suc­cégrup­pens 20- års­ju­bi­le­um, men nu har tje­jer­na be­stämt sig för att fort­sät­ta un­der det mer kän­da nam­net. Det har fått Mel C att kon­tak­ta si­na ad­vo­ka­ter.

– Me­la­nie tyc­ker att det var hon som stod för den mu­si­ka­lis­ka kva­li­te­ten och att det in­te är Spice Girls ut­an hen­ne, be­rät­tar en källa i tid­ning­en The Sun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.