ARI­A­NA VILL SNO ZAYN FRÅN GI­GI!

VIL­KET TRI­ANG­ELD­RA­MA

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANSSON FOTO: IBL- AOP

Det är re­dan trub­bel i pa­ra­di­set för Zayn Ma­lik och Gi­gi Ha­did ef­ter att otro­hets­ryk­ten ska­kat för­hål­lan­det. Nu dy­ker Ari­a­na Gran­de ner i sop­pan ge­nom att för­sö­ka vin­na Zayns hjär­ta!

Iju­li gjor­de Ari­a­na Gran­de, 23, slut med dan­sa­ren Ricky Alvarez. Men sång­ers­kan har re­dan sik­tet in­ställt på en ny hunk – ing­en mind­re än jämn­gam­la One Direc­tion- av­hop­pa­ren Zayn Ma­lik. Zayn är vis­ser­li­gen upp­ta­gen med mo­del­len Gi­gi Ha­did, 21, men det är ing­et som stop­par ” Dang­e­rous wo­man”- sång­ers­kan.

– Ari­a­na har ald­rig tänkt att hon på all­var ska rag­ga på Zayn för­rän nu, sä­ger en källa i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Hon är mer själv­sä­ker nu och kän­ner att om hon vill ha nå­got så ska hon ta det!

VILL RÄD­DA HO­NOM

En­ligt upp­gift tyc­ker sång­ers­kan att taj­ming­en är per­fekt ef­tersom Zayn ny­li­gen an­kla­ga­des för att ha va­rit otro­gen mot Gi­gi fler­ta­let gång­er med en grou­pie. Käl­lor be­rät­tar att Ari­a­na tyc­ker att hon och so­lo­sång­a­ren vo­re ett per­fekt par ef­tersom han dels li­der av ång­est pre­cis som hon. Att de bå­da är på top­pen av re­spek­ti­ve kar­riä­rer hjäl­per ock­så ef­tersom de då skul­le ha lät­ta­re att för­stå och ac­cep­te­ra varand­ras stres­si­ga sche­man.

– Ari­a­na kän­ner att hon kan räd­da Zayn, sä­ger käl­lan.

FINNS PÅ BLOG­GAR

En an­nan an­led­ning till att Ari­a­na och Zayn skul­le pas­sa bra ihop är att fans på nä­tet re­dan tyc­ker att de bor­de va­ra ett kär­lekspar. På blogg­por­ta­len Tum­blr finns drös­vis med kon­ton där fans i fle­ra år fan­ti­se­rat ihop histo­ri­er om att de skul­le kun­na va­ra ihop.

– De kal­las för ” Za­ri­a­na” och det har fått Ari­a­na att bör­ja tän­ka till. Folk är be­sat­ta av tan­ken på att de skul­le va­ra till­sam­mans, sä­ger käl­lan.

Vi får väl se om Ari­a­nas öns­kan går i upp­fyl­lel­se. Se upp, Gi­gi!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "OM HON VILL HA NÅ­GOT SÅ SKA HON TA DET"

I'm so in­to you!

Se upp, Gi­gi Ha­did! Ari­a­na Gran­de har näm­li­gen ett gott öga för din pojk­vän Zayn Ma­lik…

En­ligt upp­gift är Ari­a­na in­ställd på att sno Zayn och tyc­ker att taj­ming­en är per­fekt nu ef­tersom det sägs att Zayn ny­li­gen har va­rit otro­gen mot Gi­gi upp­re­pa­de gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.