GWY­NETH PAL­TROW GIF­TER SIG IGEN

PLA­NE­RAR CE­RE­MO­NI I EU­RO­PA

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA NILS­SON FOTO: IBL- AOP

Den blon­da skön­he­ten är re­do att sä­ga ” I do”. Gwy­neth Pal­trow och Brad Fal­chuk ska änt­li­gen gif­ta sig och de pla­ne­rar ett stor­sla­get bröl­lop.

De träf­fa­des för förs­ta gång­en när Gwy­neth Pal­trow, 43, gäst­spe­la­de i den 49- åri­ga Brad Fal­chuks tv- se­rie ” Glee”, men för­hål­lan­det var trögstar­tat då de bå­da be­fann sig i and­ra re­la­tio­ner. Men så fort Brad skil­de sig från sin fru Su­san­ne Fal­chuk, och Gwy­neth fick ige­nom skils­mäs­san med Chris Mar­tin, 39, så kun­de de ta re­la­tio­nen till en ny ni­vå.

BRÖL­LOP I PA­RIS

Det kom­mer att bli ett in­timt men stjärnspäc­kat bröl­lop i kär­le­kens stad Pa­ris. Pa­ret har re­dan bör­jat in­ter­vjua oli­ka bröl­lops­pla­ne­ra­re. Dess­utom ver­kar hon re­dan ve­ta hur hen­nes brud­klän­ning ska se ut.

– Gwyn har re­dan frå­gat sin bäs­tis Stella Mc­cart­ney om hon kan de­sig­na en unik drömklän­ning till hen­ne, sä­ger en källa i OK! Ma­ga­zi­ne.

BLUE IVY BRUDNÄBB

Gäs­ter som för­vän­tas kom­ma är Gwyns tjej­kom­pis Ca­me­ron Di­az, ” Iron man”- stjär­nan Ro­bert Dow­ney Jr, och su­per­pa­ret Beyon­cé och Jay Z. Det sägs ock­så att de­ras dot­ter Blue Ivy ska få rol­len som bloms­ter­flic­ka.

Vi ser fram emot att hö­ra mer om bröl­lops­pla­ne­ring­en. Och fram­för allt, får vi kom­ma på den sto­ra da­gen?

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

En­ligt upp­gift har Brad bör­jat för­änd­ra sitt ut­se­en­de se­dan han träf­fa­de Gwy­neth. Han har bytt ut sin gar­de­rob, sty­lar hå­ret på ett nytt sätt och en in­si­der be­rät­tar att han trä­nar dag­li­gen med sin per­son­li­ga trä­na­re för att få en su­per­kropp.

"DET BLIR STJÄRNSPÄC­KAT" Gwy­neth Pal­trow och Brad Fal­chuk ska gif­ta sig och har bör­jat le­ta ef­ter en bröl­lops­pla­ne­ra­re. En­ligt upp­gift har pa­ret be­stämt sig för att ha ett in­timt li­tet bröl­lop i Pa­ris.

Den här bil­den pub­li­ce­ra­de Brad Fal­chuk på sin Instagram för­ra hös­ten och an­ses va­ra det förs­ta of­fent­li­ga be­vi­set på att de är ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.