JETSETLAGGAD

Veckans NU! - - MIX -

Var­för har jag ing­en be­tjänt till det här? Det är all­tid trev­ligt med li­te blom­mor, tyc­ker ak­tri­sen Aly­son Han­ni­gan, 42. Men det är ett tufft jobb att in­hand­la dem!

Rap­pa­ren T- Pain, 30, tac­kar si­na fans för allt stöd de gett ho­nom se­dan han mot­tog den sorg­li­ga ny­he­ten att hans 23- åri­ga sys­ter­dot­ter Ja­vo­na Glov­ner mör­dats. Hon hit­ta­des kniv­hug­gen till döds ut­an­för en bu­tik i Flo­ri­da. T- Pain bad strax där­ef­ter si­na fans på Twit­ter att hjäl­pa till med tips för att kun­na hit­ta gär­nings­man­nen. Po­li­sen har gri­pit en per­son miss­tänkt för mor­det, en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Sång­ers­kan Ali­cia Keys, 35, hyl­las av fans värl­den över ef­ter för sitt mo­di­ga till­tag: att gå helt osmin­kad på MTV- galan. Re­dan i vå­ras skrev hon i ny­hets­bre­vet Len­ny Let­ter att hon vill ska­pa en re­vo­lu­tion, ef­tersom hon är trött på att täc­ka sitt an­sik­te. Hon vill kän­na sig fri och obun­den från nor­mer och krav som be­stäm­mer hur kvin­nor ska se ut.

– Hörr­ni, ba­ra för att jag väl­jer att in­te ha smink be­ty­der det in­te att jag är mot smink. Gör det du vill, upp­ma­na­de hon på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.