TOM DUMPAR TAYLOR SWIFT!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENSSON FO­TO: IBL- AOP

Kär­lek­slyc­kan blev kort­va­rig för Taylor Swift och Tom Hidd­leston. Ef­ter en het som­mar till­sam­mans har nu skå­di­sen läm­nat sång­ers­kan, som upp­ges va­ra för­kros­sad.

Ka­me­ror­na läm­na­de knappt popstjär­nan Taylor Swift, 26, och skå­di­sen Tom Hidd­leston, 35, ifred ef­ter att de blev of­fent­li­ga i bör­jan av som­ma­ren. Tur­tur­du­vor­na gjor­de sig kän­da som Dröm­fa­bri­kens nya gul­le­gri­sar, men ingen­ting va­rar för evigt. Nu har sång­ers­kan bli­vit dumpad än­nu en gång.

VIL­LE GIFTA SIG

Trots att de ba­ra dej­ta­de i tre må­na­der gick för­hål­lan­det fram i en ra­san­de takt. En­ligt en in­si­der till saj­ten Ra­dar On­li­ne var Taylor iv­rig att slå sig till ro och gifta sig med Tom, men han tyck­te att det gick för fort fram. Kul­men kom när han kräv­de tid ifrån sin flick­vän.

– Tom sa att han be­höv­de någ­ra vec­kors egen­tid och för­sök­te över­ty­ga hen­ne att av­stån­det ba­ra skul­le stär­ka för­hål­lan­det, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Men när han väl kom till­ba­ka vil­le hon va­ra med ho­nom var­je va­ken se­kund. Hon lät ho­nom knappt ringa sam­tal och han fick be hen­ne att in­te föl­ja med ho­nom till gym­met.

BOR­DE VA­RA NÖJD

Det gick så långt att skå­di­sen gav flick­vän­nen ett ul­ti­ma­tum för att få för­hål­lan­det att hål­la.

– Tom sa till Taylor att det skul­le ta slut om hon in­te änd­ra­de rikt­ning to­talt. För­hål­lan­det blev till en cha­rad och han trött­na­de på att va­ra hen­nes kut­tersmyc­ke, sä­ger in­si­dern.

Taylor tyck­te där­e­mot in­te att hen­nes pojk­vän ha­de nå­got att kla­ga på. Tvärtom bor­de han ha va­rit nöjd över att kun­na få del av hen­nes stjärn­glans.

– Toms kla­go­mål gjor­de Taylor för­kros­sad, och hon kla­ga­de för si­na vän­ner och sa att han bor­de va­ra glad över den gra­tis­pub­li­ce­ring han fått i och med hen­ne, sä­ger käl­lan.

Sång­ers­kan ver­kar in­te ha lyc­kats le­va upp till ex­pojk­vän­nens krav. Stjär­nor­na har in­te fo­to­gra­fe­rats till­sam­mans se­dan slu­tet av ju­li och ny­li­gen kom bom­ben: Taylor har åter­i­gen bli­vit dumpad. 4

"Han trött­na­de på att va­ra ett kut­tersmyc­ke"

Kär­le­kens tid är för­bi för Tom Hidd­leston och Taylor Swift. Ef­ter att knappt ha läm­nat varand­ras si­da un­der fle­ra må­na­der trött­na­de en­ligt upp­gift skå­di­sen på flick­vän­nens be­te­en­de och dum­pa­de hen­ne.

Taylor upp­ges va­ra för­tviv­lad över upp­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.