Ef­ter det hems­ka rå­net KIM I NY SEXFILMSKANDAL!

Un­der Pa­ris Fashion We­ek blev Kim Kardashian som be­kant ut­satt för ett grovt rån där hon blev av med smyc­ken till mil­jon­be­lopp. Som om in­te det vo­re nog är Kim nu liv­rädd att hon ska få si­na pri­va­ta sex­fil­mer läck­ta – igen.

Veckans NU! - - NYHETER - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: IBL- AOP, BULLS

Ef­ter det ökän­da över­fal­let på ho­tel­let i Pa­ris ver­kar in­te re­a­li­ty­pro­fi­len Kim Kardashian, 36, bli kvitt sin oro. Det var un­der mo­de­vec­kan i den frans­ka hu­vud­sta­den som ett gäng rå­na­re tog sig in i stjär­nans ho­tell och rik­ta­de en pi­stol mot hen­ne sam­ti­digt som de stal smyc­ken till ett vär­de av näs­tan 100 mil­jo­ner kro­nor. Men rånarna ploc­ka­de ock­så på sig två mo­bil­te­le­fo­ner, vil­ket var en bra myc­ket vär­re för­lust för stjär­nan.

HAR PA­NIK

Som om det in­te räck­te med att Kim ut­sat­tes för ett trau­ma­tiskt döds­hot så är hon nu liv­rädd för att hen­nes pri­va­ta bil­der och fil­mer med ma­ken Ka­nye West, 39, ska läc­ka.

– Kim får pa­nik när hon tän­ker på al­la na­ken­bil­der och sex­vi­de­or som finns i de stul­na te­le­fo­ner­na. Det skul­le va­ra så för­öd­mju­kan­de för hen­ne om de skul­le spri­das, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

ÄNDRAR LIVSSTILEN

Kim blev känd över en natt 2007 när hen­nes sex­rul­le med ex­pojk­vän­nen Ray J spreds över in­ter­net, och nu kan det allt­så snart va­ra dags igen.

– Hon har fle­ra vi­de­or som vi­sar hen­ne och Ka­nye ha sex och de skul­le en­kelt kun­na säl­jas på svar­ta mark­na­den, fort­sät­ter käl­lan.

Kim har se­dan det fruk­tans­vär­da då­det valt att hål­la sig bor­ta från ramp­lju­set och den förs­ta i Kardashian- fa­mil­jen att ut­ta­la sig i media om hän­del­sen var sys­tern Khloé Kardashian, 32.

– Kim mår in­te alls bra just nu. Det som hän­de är fruk­tans­värt och jag tror att det var ett upp­vak­nan­de som fick oss al­la att in­se att vi be­hö­ver för­änd­ra vå­ra livssti­lar, sa Khloé när hon gäs­ta­de El­len De­ge­ne­res talkshow.

Stac­kars Kim!

Stac­kars Kim Kardashian! In­te nog med att hon blev av med mas­sor av dy­ra smyc­ken un­der Pa­ris­rå­net. Nu oro­ar hon sig för att hen­nes och ma­ken Ka­nye Wests na­ken­vi­de­or i de stul­na mo­bi­ler­na ska ham­na på vil­lo­vä­gar. "Kim mår in­te alls bra"

Ef­ter tra­ge­din har Kim till­bring­at all tid med si­na barn för att stil­la sin oro, men frå­gan är om in­te bar­nen kän­ner av mam­mas räds­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.