SCOTT DISICK OTROGEN – MED TRE TJE­JER!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERIKA SVENS­SON FOTO: IBL, STELLA PICTURES

I må­na­der har det sett ut som att Kourt­ney Kar­dashi­an och Scott Disick hål­ler på att hit­ta till­ba­ka till varand­ra, och till och med få sitt fjär­de barn. Men nu dödar Scott fa­mil­jelyc­kan ge­nom att ha setts my­sa med tre and­ra tje­jer!

Ex­pa­ret Kourt­ney Kar­dashi­an, 37, och Scott Disick, 33, har um­gåtts fli­tigt den se­nas­te ti­den, och det har länge sett ut som att de har gett sitt för­hål­lan­de en ny chans. Men den som hop­pas på en åter­för­e­ning för stjär­nor­na får nog hit­ta nå­got nytt att dröm­ma om, för nu har Scott setts my­sa till­sam­mans med in­te ba­ra en, ut­an tre and­ra kvin­nor! MYSTE MED MO­DELL

När näs­tan he­la fa­mil­jen Kar­dashi­an se­mest­ra­de i Cos­ta Ri­ca följ­de även Scott med för li­te av­kopp­ling med si­na barn och sitt ex. Men hans vis­tel­se blev kort­va­rig. Ef­ter ba­ra någ­ra da­gar drog han vi­da­re till Mi­a­mi för att kopp­la av på egen hand. Nå­ja, helt på egen hand blev det in­te. Re­a­li­ty­pro­fi­len ha­de ock­så säll­skap av en vac­ker bru­nett, och de två ver­kar ha haft svårt att hål­la tas­sar­na bor­ta från varand­ra!

Kvin­nan är mo­del­len Jessica Har­ris, 25, mer känd som J Lyn­ne, och hon och Scott syn­tes bå­de kra­mas och pus­sas med varand­ra i en ho­tell­pool, rap­por­te­rar tid­ning­en Daily Mail.

"De pus­sa­des i poo­len"

DE­LA­DE EN SOLSTOL IHOP

Men my­set med Jessica ver­ka­de in­te va­ra nog. Ba­ra en dag se­na­re syn­tes Scott istäl­let go­sa med en mys­tisk blon­din vid pool­om­rå­det till sam­ma ho­tell.

– De de­la­de sam­ma solstol och rök­te. Han höll ar­men om hen­ne he­la ti­den och hon lu­ta­de sitt hu­vud mot ho­nom me­dan de låg tätt om­sling­ra­de. Han för­sök­te in­te döl­ja det. Sen fes­ta­de de på stran­den med ett gäng tje­jer som såg ut som mo­del­ler, sä­ger ett ögon­vitt­ne i tid­ning­en US We­ek­ly.

Un­der re­san syn­tes stjär­nan ock­så hänga på en bal­kong och dricka drin­kar med den unga mo­del­len Anas­ta­sia Gal­ko­va.

Scott ver­kar onek­li­gen nju­ta av li­vet just nu, men en som in­te nju­ter är in­te helt ovän­tat ex­et Kourt­ney.

– Hon blev ra­san­de när hon fick nys om hans fes­tan­de. Bar­nen be­hö­ver sin pap­pa och Scott är en bra pap­pa när han an­sträng­er sig, men han har ham­nat på vil­lo­vä­gar på se­nas­te ti­den. Hon hop­pa­des att han skul­le skö­ta sig för bar­nens skull, sä­ger en käl­la till US We­ek­ly.

"Kourt­ney blev ra­san­de"

Bus­ted! Scott Disick har un­der hös­ten åter­före­nats med sitt ex Kourt­ney Kar­dashi­an, men nu ser han ut att ha bränt al­la bro­ar med hen­ne ge­nom att gå vi­da­re med en yng­re kvin­na.

Scott läm­na­de fa­mil­je­se­mestern i Cos­ta Ri­ca för att my­sa till det med blon­di­nen i Mi­a­mi.

Kourt­ney blev en­ligt upp­gift ra­san­de när hon fick re­da på ex­ets svek. Men det slu­ta­de in­te där – un­der vis­tel­sen myste Scott ock­så med mo­del­ler­na J Lyn­ne… … och Anas­ta­sia Gal­ko­va! Ba­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de Scott åkt till Cos­ta Ri­ca för att um­gås med...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.