Li­te ko­miskt

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: IBL, STEL­LA PICTU­RES

Lamar Odoms nya fling är väl­digt lik nå­gon han kän­ner... ja, vi tän­ker på ex­et Khloé Kar­dashi­an.

34

Ny­li­gen gick skils­mäs­san från re­a­li­ty­stjär­nan Khloé Kar­dashi­an ige­nom men nu har Lamar Odom hit­tat ett nytt kär­leks­in­tres­se – som är en kopia av ex­et!

Så sent som i januari er­kän­de Lamar Odom att han fort­fa­ran­de har käns­lor för ex­et Khloé Kar­dashi­an, 32. Men ef­tersom hon nu­me­ra är lyck­lig med bas­ket­proff­set Tris­tan Thom­son, 25, ver­kar Lamar ha fått nöja sig med det näst bäs­ta al­ter­na­ti­vet: en Khloé- kopia.

SYN­TES MED UNG BLONDIN

Ny­li­gen syn­tes Lamar stro­sa runt på Los Ang­e­les ga­tor med en ung blondin, vars bå­de klä­der och kropps­for­mer påmin­de myc­ket om Khloé. De två höll sig nä­ra varand­ra och var in­te spar­sam­ma med var­ken kra­mar el­ler kind­pus­sar. Men in­ten­tio­ner­na bakom dej­ten ver­kar in­te va­ra de bäs­ta, då Lamar en­bart sägs gö­ra det för att gö­ra Khloé svart­sjuk!

– Khloé är sä­ker på att det ba­ra är ett sätt för Lamar att få hen­nes upp­märk­sam­het, och hon har rätt. Han är be­satt av att vin­na hen­ne till­ba­ka, men det kom­mer ald­rig att ske, sä­ger en käl­la nä­ra fa­mil­jen i tid­ning­en NW.

ÄR LYCKLIGARE ÄN NÅ­GON­SIN

La­mars an­sträng­ning­ar ser dock ut att va­ra för­gä­ves. Khloé har gått vi­da­re och sägs va­ra lyckligare än nå­gon­sin och har inga som helst pla­ner på att åter­före­nas med ex­ma­ken.

– Jag mås­te gö­ra vad som är bäst för mig och gå vi­da­re och ba­ra va­ra klar, sä­ger Khloé en­ligt tid­ning­en NW.

Ef­ter skils­mäs­san från Khloé Kar­dashi­an ser Lamar Odom nu ut att ha hit­tat kär­le­ken på nytt. Vem är vem? "Han vill gö­ra hen­ne svart­sjuk"

Men den nya flam­man är rus­kigt lik hans ex Khloé Kar­dashi­an!

Bå­de kläd­sti­len och kropps­for­men på­min­ner om Khloés…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.