Amals gal­na krav

Stjärnju­ris­ten vet hur hon ska tyg­la sin karl! In­för an­koms­ten av Amal och Ge­or­ge Cloo­ny­es tvil­ling­ar har Amal sär­skil­da knep för att hål­la sin ma­ke bor­ta från att prass­la med nan­nyn… Tar det säk­ra fö­re det osäk­ra

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: IBL

Man ska gö­ra som en gra­vid kvin­na sä­ger, spe­ci­ellt om man he­ter Ge­or­ge Cloo­ney…

Stjärn­pa­ret Ge­or­ge, 55, och Amal Cloo­ney, 39, blir för­äld­rar i som­mar och re­dan nu pla­ne­ras det or­dent­ligt för de kom­man­de tvil­ling­ar­na. Bland an­nat är pa­ret på jakt ef­ter en pas­san­de barn­flic­ka, men där kom­mer en­ligt upp­gift in­te Ge­or­ge att få myc­ket att sä­ga till om. Amal sägs näm­li­gen va­ra oro­lig att hen­nes ma­ke ska gå i Ben Aff­leck och Ga­vin Ross­da­les fot­spår och väns­terprass­la med nan­nyn!

– Hon li­tar på Ge­or­ge men hon har sett all­de­les för många kän­da män bli snärj­da av lyck­sö­ka­re, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar on­li­ne.

HON KOM­MER VÄL­JA

Amal ska ha gjort det klart för Ge­or­ge att det kom­mer va­ra hon som väljer barn­flic­ka och hen­nes högs­ta krav på kan­di­da­ter­na är in­te er­fa­ren­het el­ler bra me­ri­ter, utan att per­so­nen i fråga in­te är snygg el­ler sex­ig! Allt för att se till att Ge­or­ge hål­ler tas­sar­na bor­ta.

– Hon är gift med en man som klas­sas som värl­dens sex­i­gas­te ung­karl, och hon kom­mer gö­ra allt för att skyd­da ho­nom från att gå i fäl­lan, sä­ger käl­lan.

Smart Amal…

Amal och Ge­or­ge Cloo­ney går i vän­tans ti­der, men det är onek­li­gen Amal som är bossen i för­hål­lan­det! "Hon skyd­dar ho­nom från att gå i fäl­lan"

Me­dan bu­lan väx­er är Amal oro­lig att Ge­or­ge ska väns­terprass­la med nan­nyn.

Där­för tän­ker hon anlita en osex­ig barn­flic­ka!

Ju­ris­ten är rädd att ma­ken ska gå i vän­nen Ben Aff­lecks fot­spår, men hon har si­na knep för att för­hind­ra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.