Vi har dej­tat An­na- So­fia Mon­roy!

2015 syn­tes hon i tv- ru­tan som en av de lyck­li­ga fi­na­lis­ter­na i ” Idol”, men mer av An­na- So­fia Mon­roy kom­mer vi snart att få se. Men nya sing­eln ” Be­li­e­ve” ute och som en av pro­gram­le­dar­na i mu­sik­pro­gram­met ” The Club ra­dio” är hon mer ak­tu­ell än nå­gons

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI­KA SVENS­SON FO­TO: DISNEY, IBL

Var träf­fas vi? – Jag tror att vi träf­fas när vi minst anar det, och det känns som minst chans att man ska träf­fa nå­gon. När vi går till mat­af­fä­ren un­ge­fär och rå­kar springa in i varand­ra! Nå­got så­dant pin­samt, att jag typ rå­kar gå in i dig och kroc­ka. Det är in­te så il­la att du rå­kar väl­ta en hel hyl­la med ketchup över mig? – Ha­ha, nej det ha­de va­rit rik­tigt pin­samt! Men jag rå­kar gå in i dig. Jag är ju gans­ka klum­pig av mig så det är in­te omöj­ligt, och ber om ur­säkt. Jag blir nog li­te ge­ne­rad och röd och skäms li­te. Men tän­ker du då att ” Wow, vil­ken snyg­ging” och skäms li­te ex­tra för det? – Eh… nej, det gör jag nog in­te, jag skäms än­då! Det är nog först ef­teråt jag tän­ker att du var snygg. Men du är li­te små­flör­tig av dig och spe­lar på min ner­vo­si­tet och sä­ger att: ” Nä­men, det gör ingen­ting, det är lugnt”. Och sen frå­gar du oge­ne­rat om min Snapchat. Jag är fort­fa­ran­de röd och skär­rad över att jag rå­ka­de gö­ra il­la dig så jag ger den. Så vi bör­jar snap­flör­ta med varand­ra ef­ter Ica- kroc­ken? – Ha­ha, jag får ju in­te gå ut på kro­gen än så jag får hål­la mig till Ica för att träf­fa folk! Men vi bör­jar in­te hö­ra av oss utan jag går hem och glömmer bort det li­te. Men sen så träf­fas vi igen hos en ge­men­sam kom­pis och kän­ner igen varand­ra. Typ: ” Hej! Kom­mer du ihåg mig? Det var jag som gick in i dig på Ica?” – Ex­akt. Och sen bör­jar vi pra­ta om fler pinsamma gre­jer vi har gjort som vi lik­som kan bon­da över. Vi kän­ner att vi har myc­ket ge­men­samt i att vi bå­da är klum­pi­ga och gör li­te pinsamma sa­ker ibland och att vi kan skrat­ta åt det i ef­ter­hand. Sen kom­mer vi in på fler sa­ker vi har ge­men­samt, typ att vi gil­lar sam­ma se­ri­er och så­dant. Får vi väl­ja ser vi in­te film, utan se­ri­er för de tar in­te slut. Och där sä­ger det klick och vi lik­som glömmer bort ti­den. Vad är det mest pinsamma du har va­rit med om? – Jag gör små­pin­sam­ma sa­ker he­la ti­den, typ när jag är och hand­lar med mam­ma så tror jag att hon är bakom mig så jag pra­tar med hen­ne, och när jag vän­der mig om så är det nå­gon an­nan. El­ler när jag pra­tar med nå­gon och rå­kar spot­ta, det är il­la. Små var­dag­li­ga pin­sam­he­ter som jag gör he­la ti­den. Men när det ” klic­kar” mel­lan oss, bo­kar vi in en dejt då? – Hmm… Jag skulle in­te gö­ra det för jag är gans­ka blyg av mig, men ef­tersom du är li­te mer själv­sä­ker och fram­åt så tar du ini­ti­a­ti­vet. Vil­ket jag själv­klart sit­ter och hop­pas på, men jag vå­gar in­te ta ste­get själv. Jag sit­ter lik­som och tän­ker: ” Ja­ha, ska han in­te bju­da ut mig nå­gon gång?”. Och det gör jag? – Ja, det gör du. Det blir en hem­ma­dejt. Ef­tersom vi har pra­tat så myc­ket om se­ri­er så ses vi hem­ma hos nå­gon och la­gar li­te mid­dag och kol­lar på mer. Det är så du bju­der ut mig! När vi pra­tat om se­ri­er­na är du li­te smart och sä­ger: ” Ja, men du, vi kans­ke ska se det till­sam­mans?” och så bo­kar vi in en träff. Li­te ca­su­al men än­då se­ri­öst. Så mys i tv- sof­fan allt­så. Vå­gar man hop­pas på en kyss? – Ja, kans­ke det. Är det dötrå­kigt och vi in­te klic­kar alls så blir det ju ing­et, men om du är snäll och char­mig och vi har ro­ligt ihop så kan det myc­ket väl bli en li­ten kyss. Jag har ing­en re­gel för att det in­te ska bli. Blir vi Instagram­of­fi­ci­el­la ef­ter förs­ta kys­sen? – Nej, det tar nog ett tag. Vi kan vi­sa oss ute till­sam­mans, men jag vill än­då va­ra helt sä­ker in­nan förs­ta ge­men­sam­ma bil­den läggs ut och så­dant. Men vi um­gås ock­så myc­ket med and­ra. Även om vi gil­lar att va­ra själ­va så blir det li­te trå­kigt att ba­ra lig­ga hem­ma och se på se­ri­er och kä­ka chips och go­dis och an­nat gott så vi um­gås myc­ket med and­ra så li­te of­fi­ci­el­la är vi. Go­dis och tv- mys lå­ter ju per­fekt! Men vad skulle vi kun­na brå­ka om? – Om vi tyc­ker oli­ka om sa­ker och ting. Jag är väl­digt en­vis och har en ten­dens att all­tid vil­ja ha rätt. Om du är li­ka­dan kom­mer det nog bli li­te bråk ibland. Då blir jag tyst och ir­ri­te­rad och sät­ter mig med te­le­fo­nen och ig­no­re­rar dig typ, ha­ha! Har du nå­gon de­al­brea­ker? – En själv­klar grej är ju att du såklart in­te får va­ra med nå­gon an­nan. Jag skulle in­te hel­ler kla­ra av om du var slar­vig och in­te tog an­svar och ba­ra tänk­te att allt skulle lö­sa sig. Men om du själv vill ha kon­trol­len, är det in­te bra om jag är tvärt emot då? – Om du in­te vill läm­na det helt till mig får vi väl kom­pro­mis­sa, jag fö­re­drar hell­re det än att du in­te tar nå­got an­svar alls. Man får tän­ka på det om man ska bju­da ut mig på dejt! Jag är in­te den som sä­ger: ” Vi tar det näs­ta må­nad” och så blir det ingen­ting, det skulle jag bli ga­len på.

” Jag vå­gar in­te ta ste­get själv”

Du sä­ger att det är slut om jag är med nå­gon an­nan, är du li­te svart­sjuk kans­ke? – Ja, li­te svart­sjuk är jag nog. Men lik­som, är man kär i nå­gon så är det klart att man in­te vill att den pus­sa nå­gon an­nan. Så om jag skulle bör­ja um­gås med en ex­flick­vän ha­de du in­te bli­vit glad? – Det ha­de nog in­te va­rit så pop­pis nej. Jag ha­de ju in­te för­bju­dit dig att um­gås med hen­ne men jag ha­de gjort det tyd­ligt att jag in­te är be­kväm med det. Men jag kom­mer hem från kro­gen en kväll och be­rät­tar att jag kysst en an­nan tjej. Det be­tyd­de ingen­ting men det hän­de. Är det slut nu? – Jag ha­de ta­git väl­digt il­la upp, jag ha­de ald­rig kun­nat gö­ra det. Jag ha­de vi­sat att jag var besviken så att du fick rik­tigt då­ligt sam­ve­te. Kans­ke en hämndak­tion... Nej då. Men ha­de det in­te ta­git slut ha­de jag de­fi­ni­tivt va­rit arg. Men du skulle kun­na för­lå­ta det? – Kans­ke. Det be­ror på om­stän­dig­he­ter­na.

Namn: An­na- So­fia Mon­roy Ål­der: 17 år Ci­vil­stånd: I ett för­hål­lan­de. Ak­tu­ell: Med sing­eln ” Be­li­e­ve” un­der ar­tist­nam­net Mon­roy och som pro­gram­le­da­re för ” The Club ra­dio” i Disney Chan­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.