TAY­LOR SWIFT ÅTERFÖRENAD MED HAR­RY

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: LI­NA AR­VIDS­SON FO­TO: IBL

” We are ne­ver, ever, ever get­ting back to­get­her”, sjung­er Tay­lor Swift i en av si­na störs­ta hit­lå­tar. Men den kan hon skro­ta nu när hon åter­före­nas med vår fa­vo­rit Har­ry Sty­les!

Fy­ra år har gått se­dan Tay­lor Swift, 27, fick sitt hjär­ta kros­sat av One Direc­tion- hun­ken Har­ry Sty­les, 23. Ro­man­sen re­sul­te­ra­de i någ­ra min­nesvär­da hits, såsom ” I knew you we­re troub­le” och ” Sty­le”. Se­dan dess trod­de vi al­la att Swift gått vi­da­re. In­te minst ef­ter hen­nes he­ta fling med Tom Hidd­leston, 36, för­ra som­ma­ren. Men nu tycks Tay­lor ha fast­nat i Sty­les- fäl­lan igen, ryk­tet sä­ger näm­li­gen att pa­ret åter dej­tar.

Un­der en in­spel­nings­ses­sion i Nashvil­le träf­fa­des det for­na pa­ret, på Tay­lors ini­ti­a­tiv, för att se om det fanns nå­gon gnis­ta kvar.

– Tay­lor kän­ner att Har­ry har mog­nat så myc­ket se­dan de gjor­de slut och att han änt­li­gen är man­nen hon be­hö­ver, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– San­ning­en är att hon all­tid har haft en grej för ho­nom. Hon har i hem­lig­het hop­pats på att de skul­le bli ihop igen.

MELLANSTADIETRICKET

I och med att Tay­lor var rädd att bli ra­tad av Har­ry kör­de hon på mellanstadietricket och lät de­ras ge­men­sam­ma vän Ed Sheeran, 26, pra­ta med Har­ry åt hen­ne.

En­ligt upp­gift var det ing­et svårt jobb för Ed. Har­ry har en­ligt upp­gift in­te alls kun­nat släp­pa Tay­lor. I en in­ter­vju i tid­ning­en Rol­ling Sto­ne an­tyd­de ar­tis­ten att det var hans unga ål­der som var or­sa­ken till de­ras upp­brott.

– För­hål­lan­den är svå­ra, oav­sett ål­der. Lägg se­dan till att du in­te rik­tigt för­står hur det fun­kar när du är 18, att för­sö­ka na­vi­ge­ra kring det där gjor­de in­te sa­ken lät­ta­re, sa Har­ry då.

Nu hop­pas fan­sen på en stjärn­smäll till reu­ni­on – en åter­för­e­ning som kom­mer sam­ti­digt som Har­rys film ” Dun­kirk” har pre­miär. Myc­ket väl­taj­mat!

Tay­lor Swift har dej­tat fli­tigt ge­nom åren – men in­te kun­nat glöm­ma Har­ry Sty­les.

Det var någ­ra år se­dan de unga tu var ett par. Nu har de bli­vit äld­re och klo­ka­re och ger kär­le­ken en ny chans.

Det blev en in­ten­siv fling och ing­et mer mel­lan Tom Hidd­leston och Tay­lor Swift för­ra som­ma­ren.

Hay­lor pas­sa­de per­fekt ihop, tyck­te bå­de vän­ner och fans. Nu hål­ler al­la tum­mar­na för and­ra gång­en gillt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.