HAN ÄR KY­LI­ES NYA POJK­VÄN!

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - AV: LIN­DA- MA­RIE NILS­SON FO­TO: IBL, STELLA PICTU­RES

Ky­lie Jen­ner grå­ter in­te över spilld mjölk. Ef­ter den kra­scha­de relationen med Ty­ga har stjär­nan re­dan nu träf­fat en ny rap­pa­re att pus­sas med.

Ky­lie Jen­ner, 19, ver­kar in­te slö­sa nå­gon tid på att sör­ja för­hål­lan­det med Ty­ga, 27, mer. Ef­ter drygt tre år till­sam­mans ver­kar för­hål­lan­det va­ra över för gott. I feb­ru­a­ri flyt­ta­de Ty­ga ut från Ky­li­es herr­gård och av de nya ryk­te­na att dö­ma så ver­kar han ock­så ha kas­tats ut ur hen­nes hjär­ta. GICK HAND I HAND

Un­der mu­sik­fes­ti­va­len Co­achel­la i Ka­li­for­ni­en ny­li­gen så sågs Ky­lie näm­li­gen ha det minst sagt trev­ligt med en ny rap­pa­re vid sin si­da, näm­li­gen ar­tis­ten Tra­vis Scott, 24. I en vi­deo som pub­li­ce­rats av fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er syns Ky­lie gå runt hand i hand med ho­nom och fle­ra fes­ti­val­be­sö­ka­re rap­por­te­rar ock­så att de har sett stjär­nor­na hång­la.

– Ky­lie är ex­tremt at­tra­he­rad av Tra­vis, spe­ci­ellt av hur fram­gångs­rik han är. Hon kän­ner att han är mer på hen­nes ni­vå än vad Ty­ga var och det gil­lar hon. Al­la Ky­li­es kom­pi­sar tror de­fi­ni­tivt att någon­ting kan ut­veck­las mel­lan dem, men det är fort­fa­ran­de gans­ka ti­digt att sä­ga, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe. SES MED KY­LIE- KO­PIA

En­ligt tid­ning­en är Ty­ga in­te alls nöjd med att Ky­lie re­dan har gått vi­da­re. För att häm­nas har ock­så han gått på dejt med en ny tjej, näm­li­gen Jor­dan Ozu­na, 27, en känd mo­dell som ser ex­akt ut som, tja, Ky­lie. Jor­dan har ti­di­ga­re kopp­lats ihop med bland and­ra Jus­tin Bie­ber, 23.

– Ty­ga er­kän­ner det in­te själv, men en­ligt hans kom­pi­sar är det up­pen­bart att han vill ha till­ba­ka Ky­lie. Han står in­te ut med tan­ken på att hon är med nå­gon an­nan kil­le. Att Ky­lie häng­er med Tra­vis gör Ty­ga ga­len, sä­ger en käl­la till tid­ning­en.

Ky­lie Jen­ners kär­leksliv har va­rit upp och ner den se­nas­te ti­den, men nu ver­kar re­a­li­ty­stjär­nan ha träf­fat rätt. En­ligt upp­gift har Ky­lie näm­li­gen en ny man i sitt liv. Rap­pa­ren Tra­vis Scott är det nya fö­re­må­let för Ky­li­es upp­märk­sam­het och en­ligt upp­gif­ter ska hon va­ra ” ex­tremt at­tra­he­rad” av ho­nom. Ky­lie på fes­ti­va­len Co­achel­la i Ka­li­for­ni­en. Här ska hon och Tra­vis ny­li­gen ha setts hång­la och my­sa fram­för öp­pen ri­då.

Ty­ga, som va­rit till­sam­mans med "Familjen Kar­dashi­an"stjär­nan till och från un­der tre år, är in­te nöjd med si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.