NORTH I SLAGSMÅL

Veckans NU! - - NEWS -

Det var in­te ba­ra Cait­lyn som Kim pra­ta­de om i sitt förs­ta tv- fram­trä­dan­de se­dan Pa­ris­rå­net när hon gäs­ta­de ” El­len De­ge­ne­res show”. Hon be­rät­ta­de ock­så om li­vet som två­barns­mam­ma och pro­ble­men hon har med sin dot­ter North, 3, som är ex­tremt av­und­sjuk på lill­bror­san Saint, 1. – North brå­kar med Saint he­la ti­den, hon är omöj­lig. Hon är så himla av­und­sjuk. Jag trod­de det ba­ra var en fas, men hon slu­tar in­te, sä­ger hon i programmet. Li­vet som små­barns­för­äl­der är in­te all­tid det enk­las­te!

Cait­lyn har fun­nits med i bil­den un­der stör­re de­len av Kar­dashi­an- syst­rar­nas liv, ef­ter 23 års äk­ten­skap med Kris. Det lär drö­ja in­nan Kim och Kris po­se­rar med Cait igen… Kim Kar­dashi­an ta­la­de ny­li­gen ut i tv­pro­gram­met ” El­len De­ge­ne­res show”. ” Jag un­nar Cait­lyn fram­gång, men in­te på vår be­kost­nad”, sa hon.

Cait­lyn har omed­ve­tet ska­pat ett fa­mil­je­krig med sin bok.

Familjen väl­jer att ta av­stånd från Cait, som nu läm­nas en­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.