AN­VÄN­DER VOODOO FÖR ATT KNÄC­KA BRAD

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: JON­NA FRI­BERG WENNERBERG FO­TO: IBL, STELLA PICTU­RES

Skils­mäs­san mel­lan Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitt har på­gått i vad som känns som evig­he­ter. Men nu ver­kar Ange­li­na ha trött­nat och kom­mer att ta till hög­re mak­ter för att få sin ex- ma­ke att li­da.

Ange­li­na Jol­lie, 41, och Brad Pitt, 53, är mitt up­pe i sin skils­mäs­sa, som har va­rit allt an­nat än odra­ma­tisk. Det har va­rit bråk om det mesta, och an­kla­gel­ser­na har kas­tats till hö­ger och väns­ter. Men nu vid­tar Ange­li­na stör­re åt­gär­der. Hon pla­ne­rar att an­vän­da sig av häx­konst, el­ler rät­ta­re sagt av voodoo på sin kä­re ex­ma­ke. En­ligt upp­gif­ter är det­ta nå­got som har fun­nits i skå­de­spe­lers­kans bak­hu­vud un­der en läng­re tid.

– Ange­li­na har va­rit in­tres­se­rad av häx­konst och voodoo i åra­tal, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

HAN ÄR LIVRÄDD

Det här är ju fak­tiskt in­te förs­ta gång­en som Ange­li­na vän­der sig till de hög­re mak­ter­na. Ti­di­ga­re när hon var till­sam­mans med Bil­ly Bob Thorn­ton, 61, bar hon en kap­sel runt sin hals som in­ne­höll hans blod. Och en­ligt ryk­ten som cir­ku­le­ra­de då var det svart ma­gi hon an­vän­de sig av för att dri­va bort Brad från Jen­ni­fer Aniston, 48, och in i si­na eg­na ar­mar.

– Nu är Brad livrädd för att hon ska an­vän­da si­na star­ka ma­gi mot ho­nom, han tror att hon är ute ef­ter att gö­ra hans liv till ett en­da li­dan­de och se­dan för­stö­ra ho­nom, sä­ger käl­lan.

HAR RE­DAN FÖR­SÖKT

Brad var in­te alls be­redd när Ange­li­na sa till ho­nom att hon vil­le skil­jas och släng­de fram skils­mäs­so­pap­per­na i sep­tem­ber för­ra året. När se­dan an­kla­gel­ser­na om barn­miss­han­del kom in så var det drop­pen för ho­nom. Han var helt för­störd. Han tror att hon kan gå hur långt som helst och tror att hon la en för­ban­nel­se över hans se­nas­te film ” Al­li­ed” som blev en to­tal flopp.

Ange­li­na Jo­lie pla­ne­rar att ta till okon­ven­tio­nel­la me­to­der för att knäc­ka sin ex­ma­ke Brad Pitt: Voodoo!

Brad Pitt och Ange­li­na var till­sam­mans i över ett de­cen­ni­um – och skils­mäs­san har på­gått se­dan sep­tem­ber för­ra året.

De har en stor fa­milj till­sam­mans och de­ras av­slut kom en­ligt upp­gift myc­ket plöts­ligt för Brad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.