AMALS REKORDDYRA MILJONFÖRLOSSNING

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: LIN­DA- MA­RIE NILS­SON FO­TO: IBL

En egen fly­gel på sjuk­hu­set, and­li­ga väg­le­da­re och brit­tis­ka kung­a­hu­sets barn­mors­ka. Ge­or­ge Cloo­ney läm­nar ing­et åt slum­pen när frun Amal ska fö­da.

Ge­or­ge Cloo­ney, 55, och frun Amal Cloo­ney, 39, går i vän­tans ti­der. I som­mar ska stjärn­pa­ret bli för­äld­rar för förs­ta gång­en till tvil­ling­ar, en poj­ke och en flic­ka. En­ligt käl­lor är den bli­van­de pap­pan dock oro­lig över att nå­got ska gå fel un­der för­loss­ning­en, bland an­nat med tan­ke på Amals höga ål­der för att va­ra första­gångs­fö­ders­ka. Där­för öpp­nar Ge­or­ge nu sitt dig­ra bank­kon­to för att ge Amal den bäs­ta för­loss­ning­en som kan kö­pas för peng­ar.

"Han kom­mer att ser­ve­ra hen­nes fa­vo­rit­pas­ta"

– Ge­or­ge var skräck­sla­gen över att det skul­le va­ra far­ligt för Amal att fö­da barn vid sin ål­der, men ef­ter myc­ket handsvett och dis­kus­sio­ner val­de de att fort­sät­ta sin dröm om att bli för­äld­rar. Nu tar Ge­or­ge till al­la för­sik­tig­hets­åt­gär­der som är möj­li­ga, oav­sett vad de kos­tar, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

PEP­PAR FRU­GAN

Pa­ret, som ska bli förld­rar i som­mar, har in­te ba­ra för­hands­bo­kat ett rum på sjuk­hu­set i Lon­don, ut­an en hel fly­gel som består av 14 ex­klu­si­va för­loss­nings­s­vi­ter. Dess­utom fly­ger Ge­or­ge in Amals fa­vo­rit­mas­sös till sjuk­hu­set samt två spri­tu­el­la väg­le­da­re, som ska pep­pa hans fru un­der för­loss­ning­en.

– Amals fa­vo­rit­mas­sös flygs in från Italien. Hon är re­dan bo­kad, ef­tersom Ge­or­ge vil­le för­säk­ra sig om att hon skul­le va­ra till­gäng­lig för att mas­se­ra Amal bå­de fö­re och ef­ter för­loss­ning­en och hål­la hen­ne så av­slapp­nad som möj­ligt, sä­ger en käl­la.

Stjär­nan har ock­så ringt in brit­tis­ka kung­a­hu­sets barn­mors­ka, samt styrt upp sjuk­hus­ma­ten.

– Ge­or­ge har hyrt in en per­son­lig kock, som kom­mer att ge Amal gour­met­mat på sjuk­hu­set. Bland an­nat kom­mer han att ser­ve­ra hen­nes fa­vo­rit­pas­ta från Venedig, sä­ger käl­lan.

I som­mar blir Amal Cloo­ney och ma­ken Ge­or­ge Cloo­ney för­äld­rar för förs­ta gång­en. Och re­dan nu har pa­ret pla­ne­rat för­loss­ning in i mins­ta de­talj – och kro­na.

Ge­or­ge vill ge frun Amal värl­dens bäs­ta och säk­ras­te för­loss­ning, och där­för har han öpp­nat upp sin plån­bok re­jält.

Ge­or­ge är re­do att be­ta­la minst 12 mil­jo­ner för att hans kom­man­de tvil­ling­ar ska kom­ma sä­kert till värl­den.

Stjärn­hust­run kom­mer bland an­nat att få mas­sage, and­li­ga väg­le­da­re och en egen kock un­der sitt be­sök på sjuk­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.