NO­AH CYRUS, 17, ÄR OI­GEN­KÄNN­LIG!

Plastik­ki­rur­ger­na är eni­ga, popstjär­nan No­ah Cyrus har skön­hets­o­pe­re­rat sig. Och hon är ba­ra 17 år!

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - AV: ANGELICA JAAKO FO­TO: IBL, STELLA PICTU­RES

För­ra året gjor­de Mi­ley Cyrus, 24, lil­la­sys­ter No­ah Cyrus, 17, de­but på stjärn­him­len när hon släpp­te sing­eln ” Ma­ke me ( Cry)”. Men det nyvun­na kän­dis­ska­pet ver­kar ha si­na bak­si­dor. Se­dan sing­eln släpp­tes har No­ah fi­lat på sitt ut­se­en­de och är knappt igen­känn­lig på ny­tag­na bil­der.

– Hon har myc­ket mer vo­lym i an­sik­tet och hen­nes ögon­bryn ser ut att sit­ta hög­re upp, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr. Var­tan Mar­di­ros­si­an i tid­ning­en In Touch och me­nar att den unga popstjär­nan an­tag­li­gen har spru­tat in Bo­tox, fil­lers och flyt­tat fett från krop­pen till an­sik­tet. Han tror ock­så att hon kan ha lagt in ett och an­nat an­sikt­s­implan­tat och får med­håll från sin kol­le­ga Dr. Andrew Mil­ler:

– Det ser ut som om hon an­vänt fil­lers i kin­der­na och läp­par­na och kanske ett ha­kimplan­tat. Det kan ock­så va­ra så att hon har ope­re­rat in kin­dimplan­tat med, sä­ger han. IN­TE LAG­LIGT

No­ah fyl­ler 18 först i ja­nu­a­ri näs­ta år, så i Sverige skul­le hen­nes in­grepp in­te ha va­rit okej. På bransch­för­bun­det Svensk för­e­ning för este­tisk plastik­ki­rur­gi är de tyd­li­ga med att barn ba­ra ska skön­hets­o­pe­re­ras när det finns tyd­li­ga me­di­cins­ka skäl, och då med för­äld­rar­nas sam­tyc­ke.

Lik­som många av 55- åri­ga country­stjär­nan Bil­ly Ray Cyrus sex barn star­ta­de även No­ah med show­biz i ti­dig ål­der. Som treå­ring ha­de hon sin förs­ta roll i tv- se­ri­en ” Doc” och som åt­ta­å­ring gjor­de hon en av rös­ter­na till den ani­me­ra­de ja­pans­ka fil­men ” Po­nyo”. Se­dan dess har kar­riä­ren gått spikrakt upp­åt.

Vil­ken skill­nad! Unga popstjär­nan Noah Cyrus ser ut att ha överdo­se­rat fil­lers och Bo­tox, och har kans­ke ett och an­nat an­sikt­s­implan­tat.

Noah är den ex­tra­va­gan­ta sång­ers­kan Mi­ley Cyrus lil­la­sys­ter. Här fort­fa­ran­de ung och oför­störd.

Noah star­ta­de sin kar­riär, lik­som fle­ra av si­na sys­kon, som barn­stjär­na. Hon har haft rol­ler och dan­sat i tv och gjort röst till ani­me­rad film.

Med pap­pa, country­stjär­nan Bil­ly Ray och mam­ma Tish.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.