Beyon­cé & Kim

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FOTO: I BL, STELL A PI CTURES

Rapp­fru­ar­na Beyon­cé och Kim Kar­dashi­an har re­dan en se­dan länge på­gåen­de be­ef, men ef­ter att de­ras män ock­så ham­nat i en in­fek­te­rad mil­jon­strid möts de snar t i rätten!

Me­dan Kim Kar­dashi­an, 36, och Ka­nye West, 40, ut­käm­par en fajt på hem­ma­plan om de­ras äk­ten­skaps va­ra el­ler ic­ke va­ra på­går det ock­så en smut­sig ju­ri­disk strid mel­lan dem och fa­mil­jen Car­ter, det vill sä­ga Beyon­cé, 36, och Jay Z, 47. Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re nämnt har Ka­nye ek­no­mis­ka pro­blem se­dan hans för­säk­rings­bo­lag stämt ho­nom ef­ter att han ställ­de in en tur­né. Dess­utom lig­ger han se­dan länge i kon­flikt med for­na bäs­ta vän­nen Jay Z ef­ter att han ald­rig fick den ut­lo­va­de bonu­sen på 25 mil­jo­ner kro­nor från Jays mu­sik­strea­ming­tjänst Ti­dal för ski­van ” The Li­fe of Pablo”. DESPERAT EF­TER PENG­AR Nu har Ka­nye be­stämt sig för att för­sö­ka hå­va in stor­ko­van från Jay Z och stäm­mer ho­nom för Ti­dal- tvis­ten.

– Ka­nye är i desperat be­hov av peng­ar, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter: – Han är be­redd att faj­tas för det. Även de­ras kän­da fru­ar väs­sar nu klor­na för en fram­ti­da rät­te­gång.

– Ing­en av dem skul­le tve­ka att dy­ka upp och stri­da i de­ras mäns ring­hör­nor, fort­sät­ter upp­gifts­läm­na­ren. IN­TE ACCEPTERAD Kim och Beyon­cé har se­dan länge en be­ef ef­tersom Kim ald­rig från fa­mil­jen Car­ters håll känt sig helt accepterad

som Ka­ny­es fru.

– Hon har känt sig så de­gra­de­rad för att Beyon­cé in­te tyc­ker att hon du­ger åt Ka­nye, sä­ger en an­nan käl­la och av­slö­jar att Beyon­cé ock­så har svårt för Kims be­hov av att va­ra känd.

– Hon tyc­ker att Kim kli­ver över lik för att fort­sät­ta va­ra på top­pen.

Ouch! KÄN­NER SIG FÖRRÅDD För­ra året med­gav Ka­nye att han ha­de skul­der på 420 mil­jo­ner kro­nor. Där­för är han nu vil­lig att faj­tas med näb­bar och klor mot sin an­ta­go­nist för att få si­na Ti­dal- peng­ar.

– Det här är ing­et li­tet bråk, i al­la fall in­te i Ka­ny­es ögon, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Ka­nye kän­ner sig djupt förrådd av Jay. Det här kom­mer att av­gö­ras i rätts­sa­len! In­te hel­ler Jay kom­mer att bac­ka. – Han tyc­ker att Ka­nye är för kax­ig för sitt eget bäs­ta!

Det sägs att brå­ket är så in­fek­te­rat att Kim och Ka­nye in­te ens bryd­de sig om att grat­ta Bey och Jay när de i ju­ni blev tvil­ling­för­äld­rar...

Beyon­cés och Kim Kar­dashi­ans män Jay Z och Ka­nye West lig­ger i en stor peng­astrid som snart kom­mer att av­gö­ras i rätts­sa­len!

Li­te ky­ligt kanske? Jay Z och Ka­nye var bäs­ta vän­ner för­ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.