Katie & Jamie

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: STELL A PI CTURES

Som vi har vän­tat! I åra­tal har det sur­rats om att Katie Hol­mes och Jamie Foxx är ett par, men de har trots en­vi­sa r yk­ten och frå­gor väg­rat att be­kräf­ta re­la­tio­nen. Tills nu!

Att Katie Hol­mes, 39, och Jamie Foxx, 49, är ett par är nog kän­dis­värl­dens sämst be­va­ra­de hem­lig­het. Det har pra­tats om de­ras hem­li­ga romans i näs­tan fem år, men stjär­nor­na har trots det en­vi­sats med att hål­la tru­tar­na stäng­da och väg­rar att sy­nas på bild ihop. Men så plöts­ligt hän­der det! Ny­li­gen fång­a­des stjär­nor­na hand i hand på stran­den i Ma­li­bu – och det gick in­te att ta mis­te på att de är väl­digt lyck­li­ga med varand­ra!

SKREV UN­DER AVTAL

Re­dan 2013 kom det upp­gif­ter om att stjär­nor­na dej­ta­de, men då trod­de många att de vil­le hål­la för­hål­lan­det i det dol­da ef­tersom Katie ba­ra året in­nan skilt sig från Tom Cru­i­se, 55. Men hem­lig­hets­ma­ke­ri­et fort­sat­te.

Var­för stjär­nor­na väl­jer att gå ut med sin kär­lek of­fent­ligt just nu är oklart, men ryk­ten sä­ger att Katie skrev un­der ett avtal när hon skilde sig från Tom som sa att hon in­te fick dej­ta nå­gon of­fent­ligt in­om fem år. Allt ord­nat av Sci­en­to­lo­gi­kyr­kan. Att Jamie dess­utom länge va­rit en av Toms närms­ta vän­ner gör gi­vet­vis re­la­tio­nen än mer kom­pli­ce­rad.

– Jamie vill att Tom ska för­lå­ta ho­nom, oav­sett hur framtiden mel­lan ho­nom och Katie kom­mer att bli. Jamie och Tom kom bra över­ens när de job­ba­de ihop för fle­ra år se­dan och Jamie har all­tid sett upp till Tom. Han hop­pas att de kan läm­na gam­malt groll bakom sig och gå vi­da­re, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

ING­ET ATT SKÄMMAS FÖR

Men Katie ver­kar in­te tyc­ka att Toms väl­sig­nel­se är nöd­vän­dig.

– Hon tyc­ker in­te att Jamie har någon­ting att skämmas el­ler må då­ligt för, men hon vet att det skul­le be­ty­da myc­ket för ho­nom att ren­sa luf­ten med Tom. Hon vill ba­ra att al­la ska må bra, fort­sät­ter käl­lan.

Katie och Tom har som be­kant 11- åri­ga dot­tern Su­ri ihop. Vad hon an­ser om Jamie som styv­pap­pa för­täl­jer in­te histo­ri­en, men ef­tersom han har va­rit med i bil­den ett tag skö­ter han sig nog ex­em­pla­riskt!

Näs­ta steg för Jamie är att lap­pa ihop sa­ker med sin for­na vän, tilli­ka Ka­ti­es ex, Tom Cru­i­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.