Ozzy Os­bour­ne

Ma­kar­na Os­bour­ne har va­rit gif­ta i 35 år, men äk­ten­ska­pet har in­te va­rit en dans på ro­sor. Ozzy har va­rit otro­gen, in­te med en – ut­an sex oli­ka kvin­nor! En var dess­utom väl­digt ung...

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: S AGA PET­TERS­SON FOTO: I BL, STELL A PI CTURES

Sha­ron Os­bour­ne, 64, öpp­nar nu upp sig om ma­ken Ozzy Os­bour­nes, 68, otro­hets­af­fä­rer. Nog för att det va­rit på ta­pe­ten att Ozzy haft en af­fär med sin hår­sty­list Michel­le Pugh, 46, men nu häv­dar Sha­ron att det var fler än så!

– Det var in­te ba­ra en kvin­na – det var sex styc­ken! be­rät­tar hon för tid­ning­en The Te­le­graph, och fort­sät­ter rabb­la upp ma­kens ligg:

– Nå­gon rysk tonåring, och sen var det nå­gon mas­sör i Eng­land, och vår mas­sör här hem­ma i Los Ang­e­les, och vår kock. Han ha­de kvin­nor i oli­ka län­der. Kort och gott, om du är en kvin­na som ger Ozzy mas­sage el­ler en vagn med mat, må gud hjäl­pa dig!

KÄRLEKSMEJL KOM FEL

Ozzys re­la­tion med hår­sty­lis­ten fick Sha­ron re­da på ge­nom ett fel­a­dres­se­rat mejl.

– Vi satt i sof­fan och tit­ta­de på tv: n. Ozzy på en sof­fa och jag på den and­ra, och plöts­ligt skic­kar han över ett mejl till mig. ” Var­för skic­kar du det­ta märk­li­ga mejl till mig?”, frå­ga­de jag, och han påstod att han in­te ha­de mej­lat mig någon­ting alls. Jag tog tag i hans te­le­fon och sa, ” kol­la!” och så klart vi­sa­de det sig va­ra ett mejl som var me­nat till en av hans al­la kvin­nor, be­rät­ta­de Sha­ron i maj 2016.

Ozzy själv för­sva­rar sig med att han käm­pat med sex­miss­bruk de se­nas­te sex åren.

– Jag är led­sen över vad mitt be­ro­en­de har gjort mot min fa­milj, sä­ger han.

Trots all otro­het för­ny­a­de än­då ma­kar­na si­na äk­ten­skaps­löf­ten i Las Ve­gas ti­di­ga­re i år.

– Sha­ron och jag har va­rit med om så myc­ket, det här känns som en nystart, sa Ozzy då.

Ja, det kan man ju kal­la det...

” Han ha­de kvin­nor i al­la län­der!”

Ozzy med två unga tje­jer. Ing­en av dem är ton­å­ring­en han ha­de sex med.

Sha­ron blev helt knäckt när hon fick re­da på de and­ra kvin­nor­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.