J- Lo & A- Rod

På nya bil­der syns Jen­ni­fer Lo­pez med en stor bu­la. Nu miss­tän­ker fan­sen att pojk­vän­nen har sla­git hen­ne!

Veckans NU! - - I DET­TA NUM­MER - AV: L I NDA- MA­RIE NILS­SON FOTO: I BL

” Han har sla­git hen­ne med ett ba­se­boll­trä”

Det var i bör­jan av mars som Jen­ni­fer Lo­pez, 48, vi­sa­de upp sin nya kär­lek: Ba­se­boll­stjär­nan Alex ” A-Rod” Rod­ri­gu­ez, 42. Då ha­de det ba­ra gått tre må­na­der se­dan stjär­nan och ex­pojk­vän­nen, ar­tis­ten Dra­ke, 30, gjort slut.

Se­dan dess har kär­le­ken sett ut att spi­ra mel­lan J- Lo och sport­s­tjär­nan. Pa­ret har setts um­gås in­ten­sivt, bland an­nat på so­li­ga se­mest­rar och i my­si­ga in­lägg i so­ci­a­la me­di­er.

STOR BU­LA I PAN­NAN

Och det är just ef­ter en vi­deo som har pub­li­ce­rats i Jen­ni­fer Lo­pez so­ci­a­la me­di­er som hen­nes fans har bör­jat ana oråd. I film­klip­pet, som stjär­nan själv har lagt upp, sit­ter pa­ret till­sam­mans i en sof­fa och pra­tar om att do­ne­ra peng­ar till väl­gö­ren­het.

Men det är in­te sam­ta­let som har väckt upp­märk­sam­het – ut­an den sto­ra bu­lan som syns stic­ka ut på si­dan av Jen­ni­fers hu­vud. Bu­lan, som sit­ter i tin­ning­en snett ovan­för stjär­nans vänst­ra ögon­bryn, har fått fan­sen att re­a­ge­ra starkt. Många miss­tän­ker att det är A- Rod som har sla­git sin flick­vän.

– Det ser ut som att han har sla­git J– Lo med ett ba­se­boll­trä i tin­ning­en, skri­ver en föl­ja­re oro­ligt.

HAR DEJ­TAT KÄN­DIS­KVIN­NOR

And­ra föl­ja­re tror att bu­lan kan ha upp­stått av and­ra an­led­ning­ar, som skön­hets­ingrepp.

– Jag tror att J- Lo har fått en bu­la av all bo­tox hon gör, skri­ver en föl­ja­re.

Jen­ni­fer är in­te den förs­ta kän­da kvin­nan som A- Rod dej­tat ge­nom åren. På hans dig­ra kär­leks- cv står en hel del and­ra kän­da kvin­nor, som Ma­don­na, 58, Ka­te Hud­son, 37, och Ca­me­ron Di­az, 44. Ing­en av de ti­di­ga­re kvin­nor­na har dock an­kla­gat ho­nom för miss­han­del...

Fan­sen fruk­tar nu att det är pojk­vän­nen A- Rod som har miss­hand­lat J- Lo.

Det är i ett vi­de­oklipp på Instagram som Jen­ni­fer Lo­pez vi­sar upp sin sto­ra bu­la i tin­ning­en.

Alex Rod­ri­gu­ez är känd som en rik­tig bad boy som be­tat av fle­ra kän­da kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.