Bad­boys & bröl­lops­bo­nan­za

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - ANGELICA JAAKO BILLENMAN Vik. Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Visst kän­des det som att hös­ten kom di­rekt i sam­band med att vi vän­de blad i al­ma­nac­kan och väl­kom­na­de sep­tem­ber? Nu vill vi lik­som Len­ny Kra­vitz vi­ra in oss i sto­ra hals­du­kar och hop­pa i vat­ten­pö­lar­na. Och lä­sa Vec­kans NU! för­stås!

I det­ta num­mer stif­tar vi be­kant­skap med Ken­dall Jen­ners nye pojk­vän Bla­ke Grif­fin. Allt ha­de va­rit guld och grö­na sko­gar om det in­te ha­de va­rit för den lil­la de­tal­jen att Bla­ke re­dan är upp­ta­gen se­dan länge med si­na barns mam­ma Brynn Ca­me­ron. Brynn an­kla­gar nu Ken­dall för att va­ra en rik­tig ” ho­mewrec­ker” och vi är näs­tan be­näg­na att hål­la med...

Nå­gon som ock­så har en osund re­la­tion är hyl­la­de skå­di­sen Jen­ni­fer Law­rence. Hen­nes re­gis­sör till pojk­vän, Dar­ren Aro­nof­sky, är allt an­nat än snäll mot hen­ne! En sta­tist som job­ba­de med pa­ret i fil­men ” Mot­her” sä­ger att det är ren och skär mobb­ning Dar­ren ut­sät­ter flick­vän­nen för.

Vi gläds där­e­mot åt ny­he­ten att vårt svens­ka stjärn­skott Ali­cia Vi­kan­der ska gif­ta sig med sin Mi­chael Fass­ben­der. Pa­ret träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av fil­men ” Fy­ren mel­lan ha­ven” för tre år se­dan och kär­lek upp­stod. Nu ska de kny­ta hym­nens band på Ibi­za i ok­to­ber. In­bjud­ning­ar­na är re­dan ut­skic­ka­de men vi an­tar att Vec­kans NU: s kort kom bort på pos­ten... Jäk­la Post Nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.