Rynk­plås­ter På Nat­ten

Veckans NU! - - VECKAN I BILDER -

Ryn­kor upp­kom­mer re­dan i 20 års ål­dern ef­tersom hu­dens elas­ti­ci­tet och kol­la­gen för­säm­ras sam­ti­digt som hu­dens f yl­lig­het mins­kar. Me­diwrink Rynk­plås­ter ar­be­tar me­dan du so­ver ge­nom att ska­pa ett verk­samt Microkli­mat i hud­lag­ren un­der hudy­tan som täcks av plåst­ret. Var­je plås­ter kan an­vän­das ca 15 nät­ter.

Rynk­plås­ter av Me­di­cinskt Si­li­kon

Välj bland 5 oli­ka be­hand­lings­om­rå­den: ar­gryn­ka, ögon, läp­par, hals, ur­ring­ning, ca 385kr, Swe­dish­so­lu­tion. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.