RENÉE STÄLLER IN BRÖLLOPET!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: ERI KA S VENSSON FOTO: I BL

Det som ver­ka­de så bra mel­lan Renée Zellwe­ger och Doy­le Bram­hall! Pa­ret har länge pla­ne­rat en stor­sla­gen vig­sel, men nu kom­mer upp­gif­ter om att Renée väg­rar gif­ta sig med Doy­le!

Skå­di­sen Renée Zellwe­ger, 48, pla­ne­rar bröl­lop med jäm­gam­la kär­le­ken Doy­le Bram­hall II. Många ser bröl­lops­da­gen som den bäs­ta da­gen i li­vet, med för Renée är tan­ken på att stå brud sna­ra­re skräc­kin­ja­gan­de! Stjär­nan sägs ha fått kal­la föt­ter och kom­mer nu att tvinga sig själv till kyr­kan – om vig­seln blir av alls! SKILDE SIG EF­TER FYRA MÅ­NA­DER Men det är in­te käns­lor­na för Doy­le som har fått stjär­nan att tän­ka om, ut­an det är dej­ ting­histo­ri­ken som spö­kar. Likt sin ka­rak­tär Bridget Jo­nes har Renée näm­li­gen haft det knac­kigt i kär­leksli­vet. Många trod­de att hon skul­le få sitt lyck­li­ga slut med Doy­le, men så ser in­te läng­re ut att bli fal­let.

2005 gif­te sig Renée med country­mu­si­kern Ken­ny Chesney, 49, men äk­ten­ska­pet blev re­kord­kort. Skils­mäs­san var ett fak­tum ba­ra fyra må­na­der se­na­re och i skils­mäs­so­an­sö­kan angav stjär­nan ” be­drä­ge­ri” som an­led­ning till upp­brot­tet. Trots att det ald­rig har be­kräf­tats häv­dar en­vi­sa ryk­ten att Ken­ny är ho­mo­sex­u­ell. Oav­sett an­led­ning är det i al­la fall tyd­ligt att Renée in­te har så bra er­fa­ren­het av äk­ten­skap...

– Renée pla­ne­ra­de en stor­sla­gen ce­re­mo­ni med en lång gäst­lis­ta, men sen blev hon istäl­let jät­teno­jig. Hon har verk­li­gen haft ex­trem otur med män ti­di­ga­re, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Na­tio­nal Enqui­rer.

Vi hål­ler al­la tum­mar för att Re­neé och Doy­le får le­va lyck­li­ga i al­la si­na da­gar – va­re sig de är gif­ta el­ler in­te!

Renée och Doy­le har dejtat se­dan 2012 och pla­ne­rar bröl­lop, men skå­di­sen har fått kal­la föt­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.