Kim Kar­dashi­an

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: I BL

Näs­tan på da­gen ett år ef­ter Pa­ris­rå­net stor­ma­de en kvin­na in i syst­rar­na Kardashians kläd­bu­tik Dash i West Hol­ly­wood och ho­ta­de att av­rät­ta tv- fa­mil­jen!

Iok­to­ber för­ra året rå­na­des Kim Kar­dashi­an, 36, un­der dra­ma­tis­ka for­mer i Pa­ris. Fem be­väp­na­de män, för­kläd­da till po­li­ser, tog sig in i den lä­gen­het re­a­li­ty­stjär­nan ha­de hyrt in­för Pa­ris Fashion week, bak­band hen­ne och la­de hen­ne i bad­ka­ret. By­tet blev smyc­ken till ett vär­de av över 80 mil­jo­ner kro­nor!

Nu har Kim döds­ho­tats med va­pen igen! Den 21 sep­tem­ber, runt lunch­tid, klev en kvin­na in i syst­rar­na Kardashians kläd­bu­tik Dash i West Hol­ly­wood och pi­stol­ho­ta­de per­so­na­len. Hon rev ner klä­der från ställ­ning­ar och skrek sa­ker om Ku­ba, som ” gör Ku­ba fritt!” och ” Håll er bor­ta från Ku­ba!”.

PSY­KISKT SJUK

Po­lis an­led­de fort, men då ha­de kvin­nan re­dan ta­git sig från plat­sen. Gans­ka snabbt av­fär­da­de po­li­sen ett even­tu­ellt rån­mo­tiv, och saj­ten The Blast be­skrev kvin­nan som ” psy­kiskt sjuk”.

Någ­ra tim­mar se­na­re var dock gal- ning­en till­ba­ka, den­na gång med en mache­te som hon stod och vif­ta­de med ut­an­för bu­ti­ken sam­ti­digt som hon döds­ho­ta­de fa­mil­jen Kar­dashi­an.

– Kardashians kom­mer att bli av­rät­ta­de om de är på kom­mu­nis­tiskt om­rå­de! De kom­mer fan att bli mör­da­de! Brå­ka in­te med fa­mil­jen Castro! skrek hon upp­rört.

” RIK­TIGT RÄD­DA”

En per­son som upp­ma­na­de hen­ne att kni­pa käft ho­ta­des med den långa kni­ven in­nan kvin­nan stack in mache­ten i dör­ren till bu­ti­ken och för­svann från plat­sen igen in­nan po­li­sen hann kom­ma.

Da­gen ef­ter dra­mat sa Kim att bu­tiks­per­so­na­len bli­vit choc­ka­de och var ” rik­tigt räd­da”, vil­ket är helt för­stå­e­ligt. Vad Kardashians har för kopp­ling till Ku­ba är där­e­mot fort­fa­ran­de oklart...

Kim ska ha va­rit ska­kad ef­ter hän­del­sen ef­tersom kvin­nan ho­ta­de att av­rät­ta he­la hen­nes fa­milj. Kvin­nan vif­ta­de först med en pi­stol och någ­ra tim­mar se­na­re kom hon till­ba­ka med en mache­te. Dra­mat äg­de rum på Kar­dashi­an­syst­rar­nas kläd­bu­tik Dash i West Hol­ly­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.