Ange­li­na Jo­lie

Det har va­rit ett tufft år för Ange­li­na Jo­lie vil­ket ock­så syns på hen­nes ytt­re. Nu var­nar lä­ka­re för att hon kan dö om hon in­te gör nå­got åt sin lå­ga kropps­vikt!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

För ett år se­dan nåd­des värl­den av ny­he­ten att Hol­ly­woods po­wer- couple num­mer ett, Ange­li­na Jo­lie, 42, och Brad Pitt, 53, skul­le skil­jas ef­ter el­va år ihop och två som gif­ta. Ef­teråt kom det fram att Brad ha­de al­ko­hol­pro­blem, nå­got som han ock­så ett halv­år se­na­re pra­ta­de öp­pet om.

– Helt är­ligt kun­de jag su­pa en ryss un­der bor­det med hans egen vod­ka. Jag var pro­fes­sio­nell, jag var bra, sa han i en in­ter­vju i ma­ga­si­net GQ Sty­le.

Men Brad ha­de ock­så va­rit våld­sam mot si­na barn. Un­der en flyg­ning från Frank­ri­ke till Min­ne­so­ta för­ra året var han så full att so­nen Mad­dox, 16, för­sök­te få ho­nom att kor­ka igen flas­kan för att in­te dra blic­kar till sig. Istäl­let blev Brad ra­san­de och flög på sin son, vil­ket var drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över för Ange­li­na. Hon val­de di­rekt att ta ut skils­mäs­sa och be­gä­ra en­sam vård­nad om bar­nen.

” HON ÄR ETT VRAK”

Det har in­te va­rit ett en­kelt år för Ange­li­na och un­der må­na­der­na som sing­el har den re­dan sma­la skå­de­spe­lers­kan magrat än­nu mer. Nyligen gick hon på rö­da mat­tan för förs­ta gång­en på näs­tan två år och visade ar­mar sma­la som spa­get­ti och ett mer här­jat

ytt­re. Skils­mäs­san har tärt på hen­ne vil­ket hon ock­så be­rät­ta­de öp­pen­hjär­tigt i en in­ter­vju i Af­ton­bla­det i sep­tem­ber:

– Jag är in­te li­ka stark på in­si­dan som jag har va­rit ti­di­ga­re, sa hon och det be­kräf­tas ock­så av en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne, som in­te skrä­der or­den:

– Hon är ett vrak!

HAR FÖR­LO­RAT LIVS­GNIS­TAN

En­ligt vän­ner till världs­stjär­nan sväl­ter hon sig för att få upp­märk­sam­het av Brad, som istäl­let har dis­sat hen­ne se­dan han blev nyk­ter ti­di­ga­re i vå­ras. Nob­ben har gjort att hon en­ligt ut­sa­go ” för­lo­rat livs­gnis­tan”.

– Han vill in­te för­knip­pas med hen­ne läng­re, även fast Angie bok­stav­li­gen sväl­ter sig för hans upp­märk­sam­het, sä­ger vän­nen i tid­ning­en NW. Den ame­ri­kans­ke lä­ka­ren Dr. Stu­art Fische är oro­lig över skå­de­spe­lers­kans häl­sa:

– Hon ser ut som att hon in­te väger mer än 36 kilo, sä­ger han.

Även Ange­li­nas egen lä­ka­re, Dr. Gabri­el Mir­kin, var­nar för att hen­nes sma­la le­ka­men kan med­fö­ra all­var­li­ga häl­so­pro­blem.

– Man förlorar hjärt­mus­ku­la­tur när man går ner i vikt för snabbt, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Till slut har du för­lo­rat så myc­ket musk­ler att du kan få hjärt­svikt, och du kan dö!

Vi får hop­pas att hon snart får ett upp­vak­nan­de ef­tersom hon har sex barn att ta hand om...

Skå­dis­pa­ret var till­sam­mans i el­va år och gif­ta i två.

Hon sä­ger att hon in­te kän­ner sig så stark, vil­ket ock­så syns. Angie har haft en­sam vård­nad om bar­nen se­dan skils­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.