Kardashians

In­te en, två – ut­an tre nya Kardashians föds näs­ta år! Bå­de Ky­lie, Khloé och Kim vän­tar smått!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Att Kim Kar­dashi­an, 36, vän­tar barn via sur­ro­gat­mam­ma har Vec­kans NU! ti­di­ga­re rap­por­te­rat, och nu ver­kar det ock­så som att sys­tern Khloé, 33, och nye pojk­vän­nen Tris­tan Thomp­son, 26, vän­tar smått ge­nom ivf! Ef­ter gra­vidryk­te­na har stjär­nans in­stagram­kon­to sväm­mat över med grat­ti­sönsk­ning­ar, och en av dem som grat­tar är ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- pro­du­cen­ten Jeff­rey Jenkins.

– Grattis min vack­ra Khloé, du kom­mer bli en fan­tas­tisk mam­ma! Gud väl­sig­ne er al­la tre, skri­ver han och be­kräf­tar där­med gra­vid­lyc­kan.

Men även den yngs­ta i sys­konska­ran Kar­dashi­an, Ky­lie Jen­ner, 20, upp­ges nu va­ra gra­vid med pojk­vän­nen Tra­vis Scott, 25, som hon har dej­tat se­dan i vå­ras. Det be­kräf­tar en re­pre­sen­tant till hen­nes pap­pa Cait­lyn Jen­ner, 67, för tid­ning­en The Sun.

– Allt jag kan be­rät­ta är att det var ett tag se­dan, sva­rar re­pre­sen­tan­ten på frå­gan om hur länge Cait­lyn har ve­tat att Ky­lie var preg­go.

SPEKULERAS I SO­CI­A­LA ME­DI­ER

Se­dan ny­he­ten läck­te ut har det även spe­ku­le­rats i om Ky­lie är Kims sur­ro­gat­mam­ma.

– Ska man tro på att Ky­lie Jen­ner är gra- vid? Hon är för­mod­li­gen sur­ro­gat­mam­ma till Kim, skri­ver ett fan på Twit­ter me­dan en an­nan hål­ler med:

– Tänk om he­la gre­jen med Ky­lie Jen­ners gra­vi­di­tet är att hon är Kim och Ka­ny­es sur­ro­gat­mam­ma för be­bis num­mer tre?

Men en­ligt ti­di­ga­re käl­lor ska Kims och 40- åri­ga Ka­ny­es sur­ro­gat­mam­ma va­ra gift, ha två barn se­dan ti­di­ga­re och va­ra någ­ra år äld­re än Ky­lie.

VILL GE GRAVIDBESKEDEN I TV

I skri­van­de stund har ing­en av de tre syst­rar­na be­kräf­tat ba­byny­he­ter­na. Kim där­e­mot kom­men­te­ra­de ut­ta­lan­det från Cait­lyns re­pre­sen­tant som ” fa­ke news”, för att an­vän­da ett av pre­si­dent Do­nald Trumps ve­der­tag­na ut­tryck.

– På tal om på­hit­ta­de histo­ri­er... Me­dia är su­per­my­sko som pub­li­ce­rar fej­ka­de citat från Cait­lyn när hon in­te har pra­tat med nå­gon, skrev hon på Twit­ter den 26 sep­tem­ber.

Det sägs att syst­rar­na har fått stränga or­der från sin mam­ma Kris Jen­ner, 61, att in­te läc­ka nå­got om gra­vid­ny­he­ter­na för­rän de själ­va uttalar sig i tret­ton­de sä­song­en av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”, som nyligen ha­de pre­miär.

Tv- pro­gram­met fi­rar dessutom tio år i tv- ru­tan, och det är själv­klart att in­te Kardashians spa­rar på kru­tet in­för ju­bi­léums­av­snit­ten!

” Hon har in­te pra­tat med nå­gon”

” Grattis syr­ran!”

Mo­ma­gern Kris Jen­ner får fullt upp näs­ta år när sjun­de, åt­ton­de och ni­on­de barn­bar­net kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.