Tom Cruise

An­mä­lan som choc­kar Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: L I NDA- MA­RIE NILS­SON FO­TO: I BL

Två pi­lo­ter dog un­der in­spel­ning­ar­na av Tom Cru­i­ses nya film. Nu an­kla­gar fa­mil­jer­na stjär­nan för döds­fal­len!

Det var för två år se­dan som två med­ar­be­ta­re i pro­duk­tio­nen av den nya stor­fil­men ” Ame­ri­can ma­de” om­kom i en flyg­krasch i Colom­bia.

Fil­men är ba­se­rad på Bar­ry Se­als liv, en pi­lot som un­der 1970- ta­let bå­de job­ba­de på flyg­bo­la­get Trans world air­li­nes och sam­ti­digt smugglade nar­ko­ti­ka, och hu­vud­rol­len spe­las av Tom Cruise, 55.

Men när det var dags för de far­li­ga flyg­sce­ner­na att spe­las in var det in­te film­stjär­nan själv som satt bakom spa­kar­na. Istäl­let an­vän­de sig stjär­nan av stunt­pi­lo­ter­na Alan Pur­win och Car­los Berl, som bå­da dog i olyc­kan.

FA­MIL­JER­NA STÄM­MER CRUISE

Nu an­kla­gar de om­kom­na pi­lo­ter­nas fa­mil­jer Tom Cruise och re­gis­sö­ren Doug Li­man, 52, för att lig­ga bakom olyc­kan. En­ligt stäm­nings­an­sö­kan som fa­mil­jer­na läm­nat in ska stjär­nans öns­kan om att fil­ma en ” ac­tion­film med höga ris­ker” ha bi­dra­git till att de­ras fa­mil­je­med­lem­mar ald­rig kom hem igen.

– Kra­vet på att fil­ma i Colom­bia, samt att Cruise och Li­man vil­le ta om de far­li­ga flyg­sce­ner fle­ra gång­er, ad­de­ra­de fle­ra ex­tra tim­mar av film­ning var­je dag och fle­ra ex­tra in­spel­nings­da­gar till sche­mat, skri­ver fa­mil­jer­na och fort­sät­ter:

– Mis­sar i pla­ne­ring­en, sche­mat och i flyg­sä­ker­he­ten, vil­ket var de sva­ran­des an­svar, re­sul­te­ra­de i att en okva­li­fi­ce­rad och oför­be­redd pi­lot pres­sa­des till att ge­nom­fö­ra en far­lig flyg­ning i ett då­ligt flyg­plan över ett obe­kant berg i då­ligt väder.

VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD

En­ligt stäm­nings­an­sö­kan var det Carl Berl som styr­de pla­net, trots att han sak­na­de de nöd­vän­di­ga fär­dig­he­ter­na. Stunt­pi­lo­tens fa­mil­jer häv­dar att han in­for­me­ra­de så väl pro­du­cen­ter­na som öv­ri­ga in­blan­da­de om att han ha­de otill­räck­lig er­fa­ren­het för att fly­ga pla­net, men att han än­då skic­ka­des ut.

Tom Cruise och Doug Li­man an­kla­gas där­för för att ha va­rit vårds­lö­sa som lät flyg­ning­en ge­nom­fö­ras än­då.

Bå­da två stäms för vållande till annans död.

Tom Cruise spe­lar pi­lo­ten Bar­ry Se­al i den nya fil­men ” Ame­ri­can ma­de”, som ha­de pre­miär i Sve­ri­ge 29 sep­tem­ber. Re­gis­sö­ren Doug Li­man stäms ock­så för vållande till annans död. Tom till­sam­mans med sin mot­spe­lers­ka Sa­rah Wright, 33, som por­trätt­te­rar hans fru i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.