” Som flu­gor på en soc­ker­bit"

Veckans NU! - - VECKANS NU! - ANGELICA JAAKO BILLENMAN Vik. Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Ok­to­ber är här, må­na­den då man an­ting­en kan hop­pa i löv­hö­gar, plas­ka i vat­ten­pö­lar el­ler häc­ka in­om­hus un­der en filt, dric­ka varm cho­klad – och lä­sa Vec­kans NU! för­stås!

I det­ta num­mer har vi hett skval­ler från Em­my­ga­lan där vår svens­ka stolt­het Alexander Skars­gård mot­tog pris för sin roll i ” Big litt­le li­es”. Men det var in­te al­la som drog på smil­ban­den åt det. När Alex vann kas­ta­de sig näm­li­gen hans mot­spe­lers­ka i se­ri­en, Ni­co­le Kid­man, över ho­nom och över­rös­te ho­nom med kys­sar, till hen­nes man, Keith Ur­bans, be­stört­ning!

Någ­ra som ock­så ra­sar är Kar­dashi­an- fan­sen. Kourt­ney Kardashians ex, Scott Di­sick, har fun­nit kär­le­ken igen, vil­ket i och för sig är fint. Det fan­sen re­a­ge­rar på är att hans flick­vän So­fia Richie är 15 år yng­re, och där­med fort­fa­ran­de är ton­å­ring. ” Äck­ligt” häv­dar vis­sa. Vad hen­nes pap­pa Lio­nel Richie tyc­ker är fort­fa­ran­de oklart...

Ma­ri­ah Ca­reys fans är ock­så på krigs­sti­gen. Det se­nas­te året har sång­ers­kan näm­li­gen ökat i vikt vil­ket i sig dra­git till sig ela­ka kom­men­ta­rer likt flu­gor på en soc­ker­bit, men det som ir­ri­te­rar många är att Ma­ri­ah in­te ac­cep­te­rar si­na nya kur­vor ut­an re­di­ge­rar si­na bil­der till oi­gen­känn­lig­het med Pho­tos­hop! ” Ac­cep­te­ra din kropp el­ler gå till gym­met!” är en av upp­ma­ning­ar­na hon får. Vi får se om Ma­ri­ah lug­nar sig med re­di­ge­rings­verk­ty­gen i fram­ti­den...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.