HUGH HE­FNER DÖD – FRUN ÄRVER ING­ET!

” Han ha­de en för­mö­gen­het på 400 mil­jo­ner!” Herr tid­ning­en Play­boys grun­da­re Hugh He­fner har av­li­dit i en ål­der av 91 år. Nu kom­mer upp­gif­ter att hans fru Cr ys­tal, 31, in­te är ver nå­got av hans sto­ra för­mö­gen­het.

Veckans NU! - - VECKANS NU! - AV: ANGELICA J AAKO BI L L ENMAN FO­TO: I BL

Den 27 sep­tem­ber som­na­de Play­boys grun­da­re Hugh He­fner in i sitt hem, det ökän­da Play­boy Man­sion i Holm­by Hills, Los Ang­e­les. Hugh dog av na­tur­li­ga or­sa­ker, lå­ter hans fa­milj med­de­la i ett pressut­ta­lan­de:

– Hugh M. He­fner, den ame­ri­kans­ka iko­nen, som 1953 in­tro­du­ce­ra­de värl­den för Play­boy och gjor­de fö­re­ta­get till ett av de mest igen­känn­li­ga ame­ri­kans­ka glo­ba­la va­ru­mär­ke­na i historien, har frid­fullt av­li­dit i dag av na­tur­li­ga or­sa­ker i sitt hem, The Play­boy Man­sion, om­gi­ven av dem han äls­ka­de.

PENG­AR­NA DELAS MEL­LAN BAR­NEN

Strax ef­ter hans död kom upp­gif­ter om att hans fru se­dan fem år, Crys­tal He­fner, 31, in­te ärver nå­got av hans sto­ra för­mö­gen­het på runt 400 mil­jo­ner kro­nor. An­led­ning­en är att hon skrev un­der ett äk­ten­skaps­för­ord när de gif­te sig 2012. Men en­ligt saj­ten Mir­ror kom­mer Crys­tal än­då att ” tas om hand om”. Vad det be­ty­der är fort­fa­ran­de oklart.

Hug­hs till­gång­ar kom­mer istäl­let att delas upp mel­lan hans fy­ra barn, Christie, 64, Da­vid, 62, Marston, 27, och Coo­per, 26. Den yngs­te av dem har ta­git över an­sva­ret för tid­ning­en Play­boy.

Hugh He­fner av­led den 27 sep­tem­ber och ef­ter­läm­nar 400 mil­jo­ner kro­nor till si­na fy­ra barn att de­la på. Crys­tal kom­mer än­då ” tas om hand om”. Vad det be­ty­der är fort­fa­ran­de oklart.

Hugh och Crys­tal gif­te sig 2012. En­ligt upp­gif­ter kom­mer hon in­te att är­va nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.