SVARTSJUKAN MOT SKARS­GÅRD!

Är Ni­co­le Kid­man otrogen med Alexander Skars­gård? Det tror hen­nes ma­ke...

Veckans NU! - - VECKANS I BILDER - AV: L I NDA- MA­RIE NILS­SON FO­TO: I BL

Det var när Alexander Skars­gård, 41, kam­ma­de hem pri­set för bäs­ta man­li­ga bi­roll på årets Em­my- ga­la som hans mot­spe­lers­ka i ” Big litt­le li­es”, Ni­co­le Kid­man, 50, fick fe­e­ling. Mitt fram­för blixt­ran­de ka­me­ror kyss­te hon svens­ken.

Men det var in­te ba­ra tit­tar­na som såg. Bred­vid skå­de­spe­lers­kan satt näm­li­gen hen­nes ma­ke se­dan el­va år, Keith Ur­ban, 49.

– Keith låt­sa­des som att kys­sen in­te stör­de ho­nom, men in­om­bords blev han van­sin­nig. Han är van vid Ni­co­les flir­ti­ga sätt, men det här var på en helt an­nan ni­vå. Han blev för­öd­mju­kad och fak­tu­met att hon gjor­de det här fram­för mil­jon­tals tit­ta­re var långt över grän­sen, sä­ger en käl­la i tid­ning­en NW.

NI­CO­LE ÄR FÖRTJUST I ALEX

Ef­teråt fort­sat­te fi­ran­det på HBO: s ef­ter­fest, men stäm­ning­en ska ha va­rit fros­tig. Me­dan Ni­co­le par­ta­de med Alexander, stod Keith en­sam i ett hörn.

– Man kun­de skä­ra i spän­ning­en mel­lan dem med en kniv, sä­ger ett vitt­ne.

Det är in­te hel­ler förs­ta gång­en som Keith anar oråd när det gäl­ler sin fru och svens­ken. Ni­co­le har fle­ra gång­er be­rät­tat att hon är väl­digt förtjust i Alexander och att hon pres­sa­de HBO att lå­ta ho­nom spe­la hen­nes man.

– Jag vil­le ha ho­nom, sa hon då.

KEITH STÖR SIG PÅ RELATIONEN

Se­ri­en in­ne­hål­ler fle­ra sex­sce­ner mel­lan hen­ne och svens­ken, men det är de­ras re­la­tion ut­an­för ka­me­ror­na som stör Keith mest. Bland an­nat ska Ni­co­le ha sms: at med Alexander sam­ti­digt som hon ätit mid­dag med sin man.

– Att Ni­co­le svan­sar så myc­ket för Alex är be­svä­ran­de. Hon hit­tar all­tid på ur­säk­ter om att de mås­te pra­ta jobb, men Keith kö­per in­te det. Han vet att de har en ke­mi och att se det med eg­na ögon på Em­mys var drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över, sä­ger käl­lan.

” Ni­co­le svan­sar för Alex”

I ” Big litt­le li­es” har Alex och Ni­co­le ock­så fle­ra ex­pli­ci­ta sex­sce­ner till­sam­mans.

Alexander Skars­gård ho­tar Keith Ur­bans äk­ten­skaps­lyc­ka.

Un­der ga­lan kas­ta­de sig Ni­co­le över sin svens­ke mot­spe­la­re och gav ho­nom en re­jäl kyss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.