” THE WALKING DEAD”- STJÄR­NAN VÄN­TAR BARN

Veckans NU! - - GOSSIP -

” The Walking Dead”- skå­di­sen Jeff­rey De­an Mor­gan, 51, vän­tar barn med flick­vän­nen HILARIE

BURTON, 31, vil­ket Jeff­rey rå­ka­de av­slö­ja på en kon­fe­rens i New Jer­sey. Så un­der Em­my- ga­lan ti­di­ga­re i höst pas­sa­de pa­ret på att vi­sa upp Hi­la­ri­es ba­byku­la för förs­ta gång­en mitt på rö­da mat­tan, och för al­la som in­te såg pa­ret spat­se­ra livs le­van­de på rö­da mat­tan så ham­na­de ba­bylyc­kan på bild.

– Vem som än ta­git des­sa bil­der fång­a­de verk­li­gen en spe­ci­ell stund. Tack, skrev han på Instagram ef­ter ga­lan och fort­sat­te:

– Hilarie är en rock­stjär­na. Jag har all­tid ve­tat att hon är cool, och tack gud att just hon äls­kar mig vill­kors­löst.

Skå­dis­pa­rets fans blev to­ki­ga av den gla­da ba­byny­he­ten. Det är in­te förs­ta gång­en som pa­ret blir för­äld­rar – ut­an and­ra. De har se­dan ti­di­ga­re so­nen AUGUSTUS MOR­GAN, och han ska bli sto­re­bror åt en li­ten lil­la­sys­ter. För den lilla som är näst på tur att kom­ma ut ur Hi­la­ri­es mage är en flic­ka. Den en­da frå­gan som åter­står är: När kom­mer den lilla be­bi­sen till värl­den?... Vi vän­tar spänt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.