HEMLIGHETEN BAKOM CHERS SUPERMAGE

Veckans NU! - - GOSSIP -

Nå­gon som är su­gen på ett su­per­trä­ningstips? Från ing­en mind­re än CHER, 71?

För att hål­la sig i topp­form gjor­de su­per­stjär­nan plan­kan var­je dag i si­na yng­re da­gar. Och det gör hon även fort­fa­ran­de, och nog hjäl­per det hen­ne att hål­la sig fit.

– När jag bör­ja­de med plan­kan or­ka­de jag knappt stå i 30 se­kun­der. Jag trod­de att jag skul­le dö. Men nu står jag all­tid mel­lan tre till fem mi­nu­ter, be­rät­tar Cher i en in­ter­vju med tid­ning­en Pe­op­le.

Hon be­rät­tar ock­så att hen­nes var­dag­li­ga trä­nings­knep fick hen­ne att väga 48 kilo un­der si­na glans­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.