MA­RI­AH VIKTMOBBAS AV FAN­SEN!

Fan­sen har in­te und­gått att mär­ka att Ma­ri­ah Ca­rey har lagt på sig någ­ra ki­lon, och går nu till hår t an­grepp mot stjär­nan.

Veckans NU! - - VECKANS I BILDER - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Stac­kars Ma­ri­ah Ca­rey! När den 37- åri­ga sång­di­van nyligen upp­träd­de med sin stor­slag­na show i Las Ve­gas, ef­ter en tids kon­sertup­pe­håll, höll fle­ra i publi­ken på att sät­ta an­dan i hal­sen när stjär­nan änt­ra­de sce­nen och visade upp sin nya fi­gur.

– Vis­sa i publi­ken bör­ja­de vis­ka om hen­nes kropp. Ko­sty­mer­na var väl­digt av­slö­jan­de och he­la hon såg stör­re ut, sä­ger ett vitt­ne i tid­ning­en In Touch.

JÄMFÖRS MED SUMOBROTTARE

Kom­men­ta­rer­na om stjär­nans kropp hag­la­de, och in­te ba­ra från kon­sert­be­sö­kar­na ut­an ock­så på nä­tet.

– En per­son sa att hon såg ut som en korv och and­ra me­na­de på att hon be­höv­de by­ta klä­der, sä­ger en käl­la i tid­ning­en.

Och i van­lig ord­ning gick nätt­rol­len till än­nu hår­da­re an­grepp.

– Hon är en stor fet knöl! skrev en elak Twit­te­ran­vän­da­re varav en an­nan jäm­för­de stjär­nan med en sumobrottare.

SKÄMS IN­TE

De ela­ka kom­men­ta­rer­na har in­te und­gått att nå stac­kars Ma­ri­ah och stjär­nan har un­der en läng­re tid för­sökt döl­ja sin kropp. Bland an­nat sägs hon ha in­stal­le­rat ” smal­speg­lar” i sitt hem som får hen­ne att se tio kilo lät­ta­re ut. Dessutom an­kla­gas hon för att ha an­vänt Pho­tos­hop på fle­ra av si­na Instagram- bil­der, och sitt se­nas­te om­slag av tid­ning­en Pa­per. Även det får hen­nes föl­ja­re att väs­sa klor­na.

– Slu­ta re­di­ge­ra di­na bil­der, det är su­per­löj­ligt. Ac­cep­te­ra din kropp el­ler gå till gym­met, ly­der en kom­men­tar.

Och lyck­ligt­vis ver­kar stjär­nan ha valt det förs­ta al­ter­na­ti­vet. Nyligen syn­tes hon och avoch på- toy­boy­en Bry­an Tana­ka, 34, ute i Los Ang­e­les och Mi­mi fram­häv­de si­na for­mer i en tajt, av­slö­jan­de lä­der­dräkt. Stjär­nan ha­de ett brett le­en­de på läp­par­na he­la kväl­len och ver­ka­de in­te skäm­mas det mins­ta över sin kropp.

Och var­för skul­le hon?

” Hon är en stor fet knöl!”

Stjär­nan visade upp sin nya kropp i ett av­lö­jan­de fo­dral ihop med pojk­vän­nen Bry­an Tana­ka.

Men Mi­mi är glad över si­na snyg­ga kur­vor!

Stjär­na får ock­så kri­tik för att hon fus­kar med si­na bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.