SO­FIA , 19, ÄR SCOTT DISICKS NYA TJEJ

Scott Di­sick är ihop med 15 år yng­re kär­le­ken So­fia Richie. Men kär­le­ken är in­te po­pu­lär bland fan­sen – som är van­sin­ni­ga över relationen.

Veckans NU! - - VECKANS I BILDER - AV: L I NDA- MA­RIE NILS­SON FO­TO: I BL

Ef­ter en in­ten­siv som­mar, där Scott Di­sick, 34, setts my­sa med oli­ka kvin­nor till hö­ger och väns­ter ver­kar re­a­li­ty­stjär­nan nu ha be­stämt sig för en. På Instagram har Scott näm­li­gen pub­li­ce­rat en bild på sig själv till­sam­mans med den 15 år yng­re kän­dis­dot­tern So­fia Richie, 19. Ock­så hon har lagt upp en kär­leks­full bild med sin nya pojk­vän på Instagram sto­ri­es, där de bå­da syns gå bar­fo­ta till­sam­mans på en strand.

Scott Di­sick är kanske mest känd för sin stor­mi­ga ro­mans med Kourt­ney Kar­dashi­an, 38, och ex­pa­ret har ock­så de tre bar­nen

Ma­son, 7, Pe­ne­lo­pe, 4, och Reign, 2, ihop. Nu blir ock­så So­fia, som är dot­ter till sång­a­ren Lio­nel Richie, 68, styv­mam­ma till dem.

” HON MÅS­TE GÖ­RA SLUT”

Men även om ål­ders­skill­na­den in­te ver­kar va­ra ett pro­blem för pa­ret, så har fan­sen re­a­ge­rat skarpt. En del gra­tu­le­rar pa­ret till kär­le­ken, men de fles­ta är full­stän­digt ra­san­de.

– Han är fem­ton år äld­re än hen­ne, har tre barn och var otrogen mot sin fru. Hon är en ton­å­ring. Hon mås­te gö­ra slut, för det det där är ba­ra äck­ligt, skri­ver en föl­ja­re på So­fi­as Instagram och får snabbt med­håll:

– Om det här gör So­fia lyck­lig, så bor­de vi al­la va­ra gla­da för hen­nes skull. Men sam­ti­digt kan jag in­te slu­ta tän­ka på att all­ting är så jäv­la skumt och att hon nu ock­så blir styv­mam­ma till hans barn, skri­ver en an­nan.

– De ser ju ut som far och dot­ter, skri­ver en tred­je föl­ja­re.

” Det där är ba­ra äck­ligt”

Tur­tur­du­vor­na kan knappt hål­la tas­sar bor­ta från varand­ra och har fle­ra gång­er ham­nat på bild när de kyssts.

So­fia och Scott döl­jer in­te läng­re sin kär­lek, ut­an vi­sar nu upp sitt för­hål­lan­de för he­la värl­den.

Scott till­sam­mans med två av si­na tre barn, Ma­son och Pe­ne­lo­pe, som han har med Kourt­ney Kar­dashi­an.

Men fan­sen är in­te gla­da över pa­rets plöts­li­ga kär­lek och ra­sar mot de­ras för­hål­lan­de i so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.