BLUE IVY FÅR EGEN BUTLER

Veckans NU! - - GOSSIP -

Ja, det är sant, 5- åri­ga BLUE IVY CARTER har sin all­de­les egen butler! Hon har allt­så en per­son som pas­sar upp på ba­ra hen­ne un­der dyg­nets al­la tim­mar. För­äld­rar­na

BEYONCÉ, 36, och JAY Z, 47, är räd­da för att Blue in­te ska få till­räck­ligt med upp­märk­sam­het nu när tvil­ling­ar­na RUMI och

SIR har kom­mit till värl­den. – Den här kil­len finns där för Blue mor­gon, mid­dag och kväll. Han finns där på or­der från Beyoncé och Jay. De vill att de­ras barn ska be­hand­las som kung­lig­he­ter re­dan från ti­dig ål­der, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Men det är in­te allt, för­u­tom si­na för­äld­rar och sin butler har Blue Ivy även en barn­flic­ka som job­bar hel­tid ba­ra med hen­ne.

– Blue har ock­så en barn­flic­ka som bor hem­ma hos dem och finns där för hen­ne dygnet runt. Och då har vi in­te ens nämnt all an­nan per­so­nal, som stä­da­re och koc­kar, och som ock­så ska gö­ra allt som Blue sä­ger till dem. Att an­stäl­la en butler till hen­ne är de­ras sätt att vi­sa hen­ne att hon fort­fa­ran­de är li­ka vik­tig, sä­ger käl­lan.

Ja, det är ju ock­så ett sätt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.