MILEY SJUNGER OM KÄRLEKARNA

Veckans NU! - - GOSSIP -

MILEY CYRUS, 24, är ju se­dan en tid till­ba­ka med sin for­na kär­lek LIAM

HEMSWORTH, 27. Men un­der ti­den som Miley var ifrån Liam hann hon träf­fa en an­nan partner – su­per­mo­del­len STELLA

MAXWELL, 27. Men det höll in­te spe­ci­ellt länge, och tro­ligt är att hen­nes käns­lor för Liam fort­fa­ran­de blos­sa­de un­der ti­den med Stella. I al­la fall om man ska tro ti­teln på Mi­leys nya låt, ” She's not him”. Många fans har på so­ci­a­la me­di­er spe­ku­le­rat i om lå­ten och ti­teln syf­tar på att sång­ers­kan in­te kun­de glöm­ma Liam me­dan hon var med Stella. Stjär­nan har lagt upp ett klipp från lå­ten på Twit­ter, där hon sjunger:

– Det spe­lar ing­en roll vad du sä­ger, det spe­lar ing­en roll vad du gör, jag kan ba­ra in­te bli kär i dig, för du är in­te...

Men lyck­ligt nog så slu­ta­de det in­te ba­ra bra för Miley i kär­leks­väg, ut­an ock­så för Stella som idag dej­tar KRISTEN

STEWART, 27. Miley har ti­di­ga­re skri­vit lå­tar som hand­lat om Liam. I sing­eln ” Ma­li­bu” sjunger hon om de­ras åter­för­e­ning.

– Jag ha­de ald­rig trott på dig om du för tre år se­dan sagt att jag skul­le sit­ta här och skri­va den här sång­en. Det är en ny start, det är en dröm som blir sann, i Ma­li­bu, sjunger hon i hit­lå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.