KRISTEN OCH STELLA GIFTER SIG!

De for­na pa­ret Kristen Ste­war t och Ro­ber t Pattin­son syn­kar in­te med varand­ras kär­leksliv – han blir sing­el och Kirsten gifter sig!

Veckans NU! - - GOSSIP - AV: S AGA PET­TERS­SON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Nå­gon som är till­ba­ka på sing­el­mark­na­den är Ro­bert Pattin­son, 31, ef­ter att han nyligen valt att bry­ta med sin fäst­mö Tah­li­ah Debrett Bar­nett, 29, mer känd un­der ar­tist­nam­net FKA twigs. Och ja, li­ka myc­ket ute på sing­el­mark­na­den är ju hon. Un­der Lon­don Fashion week syn­tes hon ute fle­ra gång­er ut­an ring­en som R- Patz en gång träd­de på hen­nes fing­er. Nej, det blir nog ing­en bröl­lopslyc­ka för Ro­bert på ett tag. Men nå­gon som där­e­mot ser ut att få sin bröl­lopslyc­ka till slut är hans for­na mot­spe­lers­ka och kär­lek Kristen Stewart, 27. Hon har pre­cis fri­at till Victo­ria Sec­ret-äng­eln Stella Maxwell, 27!

– De har dis­ku­te­rat ett bröl­lop ett tag, be­rät­tar en käl­la i tid­ning­en NW.

Är det en slump att Kristen går och för­lo­var sig i sam­ma ve­va som Ro­bert bry­ter si­na bröl­lops­pla­ner? Hmm...

VE­LAT GIF­TA SIG LÄNGE

En­ligt käl­lan är Kristen myc­ket mån om att för­hål­lan­det med Stella in­te ska slu­ta upp som hen­nes ti­di­ga­re ” stö­ki­ga re­la­tio­ner”, och är rädd för att lå­sa Stella vid sig. Men Kristen har länge ve­lat slå sig till ro och star­ta en rik­tig och egen fa­milj.

– Jag har en väl­digt stor och bra fa­milj och jag vill själv ha det, jag vill ock­så ha en egen fa­milj. Jag tror på äk­ten­skap, sa Kirsten re­dan 2010.

Men skå­di­sen har haft svårt att lyc­kas sät­ta en ring på Stellas fing­er, för Stella i sin tur har ti­di­ga­re sagt att hon in­te alls kän­ner nå­gon stress in­för att skri­da mot al­ta­ret. Men nog ver­kar ak­tri­sen änt­li­gen ha änd­rat Stellas syn på den sa­ken... För hon sa ja!

” Jag vill ha en egen fa­milj”

Kristen och Stella har för­lo­vat sig...

... i sam­ma ve­va som Kris­tens ex R- Patz fått sin bröl­lopslyc­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.